Bekendmakingen

Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarder en ambtenaar belast met de invordering

maandag 18 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsAanstellings- en aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarder en ambtenaar belast met de invordering

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op artikel 231 lid 2 sub d en e, van de Gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR – UWO;

besluiten:

1. de benoemingsbesluiten van 2 december 2014 tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder en ambtenaar belast met de invordering in te trekken per 12 februari 2019.

2. met ingang van 12 februari 2019 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder op grond van artikel 231 lid 2 sub e van de gemeentewet: de medewerkers van MANDAAT BV , die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden (handelend onder de naam Cannock Chase Public).

3. met ingang van 12 februari 2019 medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met de invorderingswerkzaam-heden, aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en hen aan te wijzen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de gemeentewet, de invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren.

4. deze medewerkers tevens aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, ten aanzien van wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregelen van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 12 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=1&cHash=b1798f4da9636ed7a7b5317b56f53b78