Bekendmakingen

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd medewerker belastingen

maandag 25 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsAanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd medewerker belastingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op artikel 1:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

 

besluiten:

 

Vast te stellen het navolgende aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd medewerker belastingen.

Artikel 1  

Als onbezoldigd gemeenteambtenaar belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet is aangewezen de heer A.B. Visscher, geboren op 28 juli 1965 te Winschoten.

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd medewerker belastingen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 8 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=17&cHash=2e69ed8cf9c8d6f5fd13498a61ae6211