Bekendmakingen

Intrekking verordening tegemoetkoming bijdrage aan ouders in de kosten voor peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen voor aanbieders van peuteropvang.

dinsdag 5 juni 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenIntrekking verordening tegemoetkoming bijdrage aan ouders in de kosten voor peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen voor aanbieders van peuteropvang.

 

 

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat in het kader van harmonisatie kinderopvang en peuteropvang per 1 augustus 2015 geen subsidie meer zal worden verstrekt aan een organisatie in de gemeente Hof van Twente met uitsluitend peuterspeelzaalwerk;

 

overwegende dat dit financiële consequenties heeft voor de activiteit peuteropvang voor ouders die niet onder de wet kinderopvang vallen;

 

overwegende dat uitvoering van peuteropvang kan geschieden door lokale aanbieders;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening tegemoetkoming bijdrage aan ouders in de kosten voor peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen voor aanbieders van peuteropvang.

 

Deze verordening heeft tot doel dat het voor alle ouders financieel mogelijk moet zijn om een kind te kunnen plaatsen op een peuterplek waar ontwikkelingsgerichte activiteiten worden georganiseerd

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Aanvraag: een aanvraag voor een bijdrage in de kosten van peuteropvang dat ingediend wordt door ouder(s)/verzorger(s).

b. Aanvraagformulier: een door het college vastgesteld formulier om in aanmerking te komen voor een bijdrage kosten peuteropvang.

c. Aanvrager: ouder(s)/verzorger(s).

d. Tabel ouderbijdrage belastingdienst: de adviestabel die jaarlijks door de belastingdienst voor de ouderbijdrage peuterwerk/kinderopvang wordt gepubliceerd.

e. Bijdrage kosten peuteropvang: een tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang aan de ouder(s)/verzorger(s) die niet onder de Wet kinderopvang vallen.

f. College: het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente.

g. Eigen ouderbijdrage: bijdrage die door de aanbieder van kinderopvang rechtstreeks bij de aanvrager in rekening wordt gebracht en waarvoor Hof van Twente geen bijdrage in de kosten van peuteropvang wordt verstrekt.

h. Kinderdagverblijf: opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Hof van Twente.

i. Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP): register waarin kinder-opvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

j. Kinderopvangtoeslag: de tegemoetkoming van de Belastingdienst aan ouders als gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor de in het LRKP geregistreerde kinderopvang.

k. Kindplaats peuteropvang: het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van twee tot vier jaar gedurende twee dagdelen per week van 5,5 uur per week, gedurende 40 weken per jaar.

l. Ouder(s)/verzorger(s): ouder(s)/verzorger(s) van een peuter in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, en woonachtig in Hof van Twente.

m. Toezichthouder: de door het college aangewezen toezichthouder te weten de Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Twente, belast met het houden van toezicht op de kwaliteit van kinderopvang.

n. Wet: de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op alle ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, woonachtig in de gemeente Hof van Twente, die niet onder de Wet Kinderopvang vallen.

 

Artikel 3 De aanvraag

a. De ouder kan bij de gemeente, middels een door het college vastgesteld formulier, digitaal, een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van peuteropvang.

b. De aanvraag dient zes weken voor plaatsing te worden ingediend.

c. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een inkomensverklaring, op te vragen bij de belastingdienst (voorheen het IB 60 formulier).

d. Indien het inkomen is gewijzigd en afwijkt van de inkomensverklaring dient een afschrift van het laatste loonstrookje te worden meegestuurd.

e. De aanvraag moet gepaard te gaan met een (voorlopig) contract tussen ouder en aanbieder.

 

Artikel 4 De tegemoetkoming aan ouders vanaf 1-8-2015

a. Aan de ouder(s) wordt, afhankelijk van het inkomen, een tegemoetkoming verstrekt conform de tabel die door de belastingdienst wordt gehanteerd.

b. Voor het vaststellen van de tegemoetkoming wordt gerekend met een kostprijs van maximaal € 6,84 per uur. Dit is de kostprijs die door de landelijke overheid is vastgesteld.

c. De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de inkomenstabel die door de belastingdienst wordt gehanteerd. Deze tabel wordt op de website van de gemeente Hof van Twente gepubliceerd en maakt onderdeel uit van deze verordening.

d. De kosten hoger dan € 6,84 komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming en komen dus altijd voor rekening van de ouder(s).

e. Maximaal 5,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

f. Indien het inkomen van de ouder(s) gedurende de plaatsingsperiode van een peuter verandert, zodanig dat dit van invloed kan zijn op de hoogte van de tegemoetkoming, dient de ouder de gemeente daarvan, digitaal, op de hoogte te stellen waarna de gemeente een nieuwe berekening maakt.

g. Indien de aanvrager(s) een gezamenlijk inkomen hebben van 120% van de laagste inkomsten-categorie, komen de kosten voor een volledige tegemoetkoming in aanmerking tot maximaal € 6,84 per uur

h. De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de ouder(s) overgemaakt.

i. Op verzoek van de ouders kan, door middel van het afgeven van een machtiging, de tegemoetkoming rechtstreeks naar de aanbieder worden overgemaakt.

j. De ouder blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de ouderbijdrage voor dat deel dat niet voor een vergoeding in aanmerking komt.

Artikel 5 Overgangsbepalingen

Voor de ouder(s) die op 1 augustus 2015 gebruik maken van een door de gemeente gesubsidieerde plek, gelden overgangsbepalingen

a. Voor de ouder(s) die op grond van artikel 4, een hogere eigen bijdrage moeten betalen dan € 51,50 per maand, geldt, dat voor de resterende periode dat het kind gebruik maakt van een peutergroep, ongeacht bij welke aanbieder, de eigen bijdrage niet hoger is dan € 51,50 per maand.

b. Indien gedurende de contractperiode een ander kind uit hetzelfde gezin wordt geplaatst in een peutergroep gelden wel de regels zoals bepaald onder artikel 4.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Er wordt geen tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang verstrekt indien:

a. De aanvrager en de peuter niet (meer) woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente

b. De peuter een basisschool bezoekt

c. De locatie van het kinderdagverblijf niet geregistreerd is in het LRKP

d. De locatie van het kinderdagverblijf niet is gevestigd in de gemeente Hof van Twente

e. Kinderen jonger dan twee jaar zijn

f. De ouder(s) in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Wet Kinderopvang.

 

Artikel 7 Bevoegdheden college

a. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om een besluit op de aanvraag te nemen.

b. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen zes weken na indiening van een aanvraag een besluit.

c. Het besluit wordt schriftelijk alleen aan de ouder(s) medegedeeld.

d. Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 8 Pedagogisch beleid

Voor peuteropvang geldt dat het kinderdagverblijf in het pedagogisch beleidsplan, zoals genoemd in de Wet, het volgende heeft vermeld, te weten:

a. welke 2 vaste dagdelen van in totaal 5,5 uur per week voor peuteropvang zijn aangewezen

b. hoe de peuteropvang in een groep van 2-4 jarigen is georganiseerd.

c. welke leeftijdsgerichte ontwikkelingsactiviteiten er georganiseerd worden voor peuteropvang.

d. welke schoolweken peuteropvang wordt aangeboden.

Het kinderdagverblijf dient een duidelijke administratie te voeren voor de peuteropvang.

De toetsing van de hiervoor genoemde voorwaarden voor peuteropvang vindt plaats door de Toezichthouder.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 10 Inwerkintreding

a. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2015.

b. Eerder vastgestelde verordeningen inzake peuterspeelzaalwerk komen hiermee te vervallen.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Verordening bijdrage ouders peuteropvang en pedagogische kwaliteitseisen voor aanbieders van peuteropvang”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 16 juni 2015.

De raad van de gemeente Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=178&cHash=6e83c0d70c60822e3aee8782ebae60c2