Bekendmakingen

Besluit van de bestuurscommissie OZJT van de gemeenschappelijke regio Twente houdende nadere regels omtrent subsidie maatregelhulp Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente

maandag 25 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de bestuurscommissie OZJT van de gemeenschappelijke regio Twente houdende nadere regels omtrent subsidie maatregelhulp Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente

De bestuurscommissie OZJT van de Regio Twente;

 

Gelet op artikel 40 lid 1 van de Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente;

 

Besluit

 

Vast te stellen de nadere subsidieregeling Maatregelhulp.

Artikel 1. Toepassing Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente

De Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente is onverkort van toepassing voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de volgende maatregelen:

  • a.

   Scholing- en trainingsprogramma (STP);

  • b.

   Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover het maatregelen betreft die ten behoeve van de jeugdigen die hun woonplaats in een van de regiogemeenten hebben, voor zover deze op grond van de Jeugdwet verplicht door een gecertificeerde instelling moeten worden uitgevoerd.

Artikel 3. Aantal subsidieontvangers en rangschikking aanvragen

In afwijking van artikel 5 van de Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente, wordt geen maximum gesteld aan het aantal subsidieontvangers die een subsidie kunnen ontvangen voor de in deze regeling opgenomen activiteiten. De artikelen 13 en 14 van de Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente worden daarmee buiten toepassing gelaten.

Artikel 4. Subsidietijdvak

In afwijking van artikel 6 Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente wordt subsidie verleend voor een tijdvak lopend vanaf de datum van aanvraag tot en met 2022.

Artikel 5. Indiening aanvraag subsidieverlening

In afwijking van artikel 8 Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente kunnen aanvragen gedurende de hele looptijd van deze regeling worden ingediend.

Artikel 6. Indieningsvereisten

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente, behoeft bij de indiening van de aanvraag op grond van deze regeling geen exitplan te worden overgelegd.

 • 2.

  Indien de aanvrager reeds subsidie heeft aangevraagd op grond van de Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente, behoeft hij bij de indiening van de aanvraag niet opnieuw het activiteitenplan zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 Subsidieverordening Maatregelhulp Regio Twente te overleggen. Bij de aanvraag legt de aanvrager in dat geval wel de volgende gegevens over:

  • a.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   Een sluitende begroting met een toelichting waarin de aanvrager inzicht geeft in de integrale kostprijs per uur per activiteit en de eventuele risico-opslag van maximaal 3% van de brutosalarislasten vermeerderd met werkgeverslaten van de directe en indirect cliëntgebonden personeel, welk in de kostprijs is verdisconteerd;

  • c.

   Een prognose van de aantallen subsidiabele activiteiten over de eerste twaalf maanden.

Artikel 7. Beslistermijn

De bestuurscommissie OZJT beslist op een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019 en vervalt van rechtswege per 1 januari 2023.

 • 2.

  Indien voor bekendmaking van deze regeling reeds een machtiging STP is afgegeven dan wel een vonnis voor het opleggen GBM is uitgesproken, kan op aanvraag subsidie worden verleend vanaf de eerste datum van de tenuitvoerlegging van de betreffende maatregel.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere subsidieregeling Maatregelhulp Regio Twente.

Enschede,

Bestuurscommissie OZJT

secretaris,

E. Fokkink

voorzitter,

E. Eerenberg

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=205&cHash=7fc42df28ff664ac6846624c9907fc7b