Bekendmakingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019

dinsdag 9 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBesluit maatschappelijke ondersteuning 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gestelde in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2019;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende regels.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Dagdeel: een aaneengesloten deel van de dag van meer dan 2 uur en maximaal 4 uur.

2. Etmaal: een aaneengesloten periode van 24 uur.

3. Gebruikersbijdrage: het tarief dat de Wmo-pashouder in rekening wordt gebracht bij gebruik van Maatwerkvervoer.

4. Half dagdeel: een aaneengesloten deel van de dag van maximaal 2 uur.

5. HO: de voorziening Huishoudelijke ondersteuning.

6. Instandhoudingskosten: kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om een voorziening te kunnen gebruiken en de levensduur te waarborgen. Deze kosten betreffen uitsluitend kosten van reparaties en onderhoud en, zonodig, WA-verzekering van woonvoorzieningen, vervoermiddelen en rolstoelen die zijn verstrekt op grond van een Verordening maatschappelijke ondersteuning Hof van Twente.

7. KV: de maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf (Dakje 1).

8. OMD: de maatwerkvoorziening Ondersteuning maatschappelijke deelname.

9. OZL: de maatwerkvoorziening Ondersteuning zelfstandig leven.

10. Wmo-verordening 2019: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2019.

11. VV: Vervoer gekoppeld aan de maatwerkvoorziening OMD

12. Alle begrippen, die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in de Wmo-verordening 2019.

HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) EN FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

Artikel 2. Algemene voorwaarden

1. De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met gegevensoverdracht met de Sociale Verzekeringsbank en in verband met verantwoording van het PGB.

2. Het PGB voor HO en OZL kan alleen worden besteed aan de kosten van arbeidsloon van de ondersteuning en bijkomende kosten voor de zorgverlener, te weten werkgeverslasten voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en wettelijk toegestane vergoedingen, te weten reiskostenvergoedingen voor woonwerkverkeer, verlofregelingen en pensioenvoorziening.

3. Een PGB is niet hoger dan de kostprijs van een vergelijkbare voorziening in natura.

4. Uit een PGB mogen in ieder geval de volgende kosten niet worden voldaan:

a. kosten voor bemiddeling;

b. kosten voor het voeren van een PGB-administratie;

c. kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheer van het PGB;

d. contributie voor het lidmaatschap van Per Saldo, kosten voor het volgen van cursussen over het PGB, kosten voor het bestellen van informatiemateriaal;

e. kosten van ondersteuning die niet onder de Wmo valt;

f. ondersteuning die buiten Nederland wordt ingekocht, tenzij het college daarvoor vooraf expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend;

g. ondersteuning die onder een algemene voorziening valt en/of als een algemeen gebruikelijke voorziening moet worden aangemerkt en

h. de bijdrage in de kosten

 

Artikel 3. PGB Huishoudelijke ondersteuning

1. De hoogte van het PGB wordt bepaald door de over te nemen huishoudelijke activiteiten, de professionaliteit van de aanbieder en de tarieven zoals opgenomen in lid 4 van dit artikel.

2. Het PGB voor inkoop van de voorziening HO bij een professional is mede gebaseerd op een maximum uurtarief van € 23,44 (professional) of € 25,79 (professional in combinatie met regie).

3. Het PGB voor inkoop van de voorziening HO bij een niet-professional is mede gebaseerd op een uurloon van € 14,50.

4. Voor het PGB voor inkoop van de activiteiten van de voorziening HO gelden daardoor de volgende tarieven per week:

 

Activiteiten

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Schoonmaakmodule (alle activiteiten uit deze module)

€ 47,32

€ 52.07

€ 29,28

 

 

 

 

Basismodule (alle activiteiten uit deze module)

€ 39,51

€ 43,47

€ 24,45

 

Activiteiten Extra hygiëne

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Licht huishoudelijk werk, zoals opruimen en afstoffen

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

Zwaar huishoudelijk werk, zoals stofzuigen, dweilen, bed verschonen

€ 23,76

€ 25,92

€ 14,50

 

Activiteiten wasverzorging eenpersoonshuishouden

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Wasgoed sorteren en wassen in wasmachine

€ 2,93

€ 3,20

€ 1,79

Wasgoed ophangen en afhalen

€ 5,38

€ 5,88

€ 3,29

Wasgoed drogen in de droger

€ 3,88

€ 4,23

€ 2,37

Wasgoed vouwen en opbergen

€ 5,94

€ 6,48

€ 3,63

Wasgoed (bovenkleding) strijken

€ 6,23

€ 6,83

€ 3,82

Beddengoed

€ 3,05

€ 3,33

€ 1,86

Factor meer hulp: Thuiswonende kind(eren) jonger dan 16 jaar

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

Factor meer hulp: Bedlegerige cliënten

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

Factor meer hulp: Extra bewassing in verband met overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies, etc..

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

 

 

Activiteiten wasverzorging meerpersoonshuishouden

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Wasgoed sorteren en wassen in wasmachine

€ 3,66

€ 4,00

€ 2,24

Wasgoed ophangen en afhalen

€ 6,73

€ 7,34

€ 4,11

Wasgoed drogen in de droger

€ 4,85

€ 5,29

€ 2,96

Wasgoed vouwen en opbergen

€ 7,43

€ 8,10

€ 4,53

Wasgoed (bovenkleding) strijken

€ 7,84

€ 8,55

€ 4,79

Beddengoed

€ 3,80

€ 4,15

€ 2,32

Factor meer hulp: Thuiswonende kind(eren) jonger dan 16 jaar

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

Factor meer hulp: Bedlegerige cliënten

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

Factor meer hulp: Extra bewassing in verband met overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies, etc..

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

 

 

 

 

Activiteiten maaltijdverzorging

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Broodmaaltijd bereiden (smeren) en klaarzetten, tafel dekken, koffie/thee zetten en afwassen of in/uitruimen vaatwasser.

€ 5,94 per maaltijd

€ 6,48 per maaltijd

€ 3,63 per maaltijd

Warme maaltijd opwarmen en klaarzetten, tafel dekken, koffie/theezetten en afwassen of vaatwasser in/uitruimen

€ 5,94 per maaltijd

€ 6,84 per maaltijd

€ 3,63 per maaltijd

Warme maaltijd bereiden, koken en klaarzetten, tafel dekken, koffie/theezetten en afwassen of vaatwasser in/uitruimen

€ 11,88 per maaltijd

€ 12,96 per maaltijd

€ 7,25 per maaltijd

Factoren voor meer hulp

 

 

 

Kind(eren) < 12 jaar

€ 7,92

€ 8,64

€ 4,83

 

 

 

 

Activiteiten boodschappen

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Boodschappen samenstellen, inkopen en opslaan

€ 23,76

€ 25,92

€ 14,50

Factoren voor meer hulp

 

 

 

Leefeenheid > 4 personen

€ 23,76

€ 25,92

€ 14,50

Kind(eren) < 12 jaar

 

€ 23,76

€ 25,92

€ 14,50

Afstand tot dichtstbij-zijnde winkel is > 2 km

€ 11,88

€ 12,96

€ 7,25

 

 

 

 

 

Activiteiten regie

Frequentie per week

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Organisatie van huishoudelijke taken en het plannen/beheren van middelen mbt het huishouden

1

Nvt

€ 12,96

Nvt

Factoren voor meer hulp

 

 

 

 

Thuiswonende kinderen jonger dan 16 jaar

1

Nvt

€ 12,96

Nvt

Psychogeriatrische problematiek en/of gedragsproblematiek

1

Nvt

€ 12,96

Nvt

Communicatieproblemen als gevolg van beperkingen, niet door het niet machtig zijn van de Nederlandse taal

1

Nvt

€ 12,96

Nvt

AIV (maximaal 6 weken)

Max. 3 activiteiten

 

€ 12,96 per activiteit

Nvt

 

Activiteiten zorg

Professional

Professional i.c.m. regie

Niet-professional

Naar bed brengen / uit bed halen

Nvt

€ 4,32 per keer

Nvt

Wassen en kleden

Nvt

€ 12,96 per keer

Nvt

Eten en/of drinken geven (broodmaaltijd

Nvt

€ 8,64 per dag

Nvt

Eten en drinken geven (warme maaltijd)

Nvt

€ 10,80 per dag

Nvt

Babyvoeding (flesje/ borstvoeding)

Nvt

€ 8,64 per keer

Nvt

Luier verschonen

Nvt

€ 4,32 per keer

Nvt

Naar school/crèche brengen/halen

Nvt

€ 6,48 per gezin

Nvt

Factoren voor meer hulp

 

 

 

Indien opvang noodzakelijk is

Nvt

Max.€ 1.036,80 per week

Nvt

 

5. De tarieven zoals die in het vorige lid van dit artikel zijn vermeld, komen in de plaats van de de tarieven zoals die zijn opgenomen in paragraaf 5.3. van de Beleidsregel Huishoudelijke ondersteuning Hof van Twente 2018.

 

Artikel 4. PGB Woonvoorzieningen

1. Het PGB voor aanschaf van een woonvoorziening is gelijk aan de kostprijs van de goedkoopst compenserende voorziening.

2. De goedkoopst compenserende voorziening kan blijken uit een door het college goedgekeurde kostenbegroting of uit een door de gemeente met een gecontracteerde leverancier afgesloten overeenkomst.

3. Het PGB wordt betaald aan de budgethouder, nadat deze een getekende opdrachtbevestiging dan wel factuur heeft overgelegd.

4. Indien een PGB voor aanschaf van een voorziening wordt verstrekt, kan zo nodig ook een PGB voor instandhoudingskosten worden toegekend.

5. Het PGB voor instandhoudingskosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken en de kosten niet vallen onder garantiebepalingen van de leverancier.

6. Instandhoudingskosten kunnen uitsluitend betrekking hebben op trapliften, rolstoel- of sta – plateauliften, woonhuisliften, plateauliften, balansliften; tilliften, mechanisme voor een hoog / laag verstelbaar keukenblokken en elektromechanische openings - en sluitings-mechanismen van deuren;

7. De hoogte van het PGB voor instandhoudingskosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten en is, indien van toepassing, gemaximeerd tot het tarief dat voor de van toepassing zijnde productcategorie door gecontracteerde leveranciers wordt gehanteerd.

8. Indien een traplift is geplaatst op of na 1 januari 2017 wordt, afwijkend van het vorige lid, geen PGB voor instandhoudingskosten toegekend.

9. Indien een traplift is geplaatst voor 1 januari 2017, is het PGB voor instandhoudingkosten, afwijkend van het 7e lid, gemaximeerd tot € 187,- per kalenderjaar.

 

Artikel 5. Financiële tegemoetkoming woonvoorzieningen

1.De financiële tegemoetkoming in kosten van verhuizing bedraagt € 2.689,00.

2.Indien de begrote en goedgekeurde kosten van een bouwkundige of woontechnische ingreep aan de te verlaten woning meer bedragen dan € 15.000,00, bedraagt de tegemoetkoming als bedoeld in het vorige lid 20 % van die begrote en goedgekeurde kosten.

 

Artikel 6. PGB Rolstoelen

1. Het PGB voor een rolstoel wordt achteraf op declaratiebasis betaald aan de budgethouder, nadat deze een factuur heeft overgelegd.

2. Indien een PGB voor aanschaf van een rolstoel wordt verstrekt, wordt ook een PGB voor instandhoudingskosten toegekend.

3. Het PGB voor de instandhoudingkosten gaat in op het moment dat de garantie op de voorziening is afgelopen. Indien van toepassing, wordt gedurende de garantieperiode een PGB toegekend ter hoogte van de werkelijke kosten van een WA-verzekering.

4. Het PGB voor de instandhoudingkosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken.

5. De hoogte van het PGB voor instandhoudingkosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten en is gemaximeerd tot het tarief dat voor de van toepassing zijnde productcategorie hiervoor door de goedkoopste gecontracteerde leverancier wordt gehanteerd.

6. Het PGB voor de aanschaf, de reparaties en het onderhoud gedurende een periode van 3 jaar van een sportrolstoel bedraagt € 2.846,00.

 

Artikel 7. PGB Vervoervoorzieningen

1. Het PGB wordt achteraf op declaratiebasis betaald aan de budgethouder, nadat deze een factuur heeft overgelegd.

2. Indien een PGB voor aanschaf van een vervoermiddel wordt verstrekt, wordt ook een PGB voor instandhoudingskosten toegekend.

3. Het PGB voor de instandhoudingskosten gaat in op het moment dat de garantie op de voorziening is afgelopen. Indien van toepassing, wordt gedurende de garantieperiode een PGB toegekend ter hoogte van de werkelijke kosten van een WA-verzekering.

4. Het PGB voor de instandhoudingskosten wordt achteraf op declaratiebasis betaald zolang de technische levensduur van de voorziening niet is verstreken.

5. De hoogte van het PGB voor instandhoudingskosten is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten en is gemaximeerd tot het tarief dat voor de van toepassing zijnde productcategorie hiervoor door de goedkoopste gecontracteerde leverancier wordt gehanteerd.

6. Betalingen uit het PGB geschieden achteraf en op declaratiebasis,

7. Aanpassingskosten van de eigen auto: Deze voorziening wordt slechts toegekend indien de aan te passen auto niet ouder is dan vijf jaar. Het PGB voor kosten van de noodzakelijke aanpassingen is 100% van de goed te keuren kosten, met uitzondering van algemeen gebruikelijke voorzieningen.

 

Artikel 8. Financiele tegemoetkomingen vervoervoorzieningen

1. De financiële tegemoetkoming in kosten van individueel gebruik van een (rolstoel)taxi wordt gebaseerd op:

a. een verplaatsing van 1850 km op jaarbasis

b. een verplaatsing van maximaal 28 kilometer rondom het woonadres

c. de kosten van het reguliere taxi/rolstoeltaxitarief per kilometer,

d. het van toepassing zijnde reguliere voorrijdtarief per rit en

e. een eigen bijdrage ad € 0,22 per kilometer, gebaseerd op de gebruikersbijdrage voor Wmo-pashouders.

f. Indien de rit meer dan 25 kilometer is, is de bijdrage per kilometer vanaf de 25e kilometer € 1,10.

2. De tegemoetkoming , bedoeld in het eerste lid, wordt achteraf op declaratiebasis betaald, nadat een declaratieformulier met bewijsstukken is overgelegd.

3. De financiële tegemoetkoming in kosten van gebruik van de eigen auto bedraagt op jaarbasis € 478,00 op jaarbasis. Betaling vindt naar rato per kwartaal achteraf plaats.

4. De in het tweede lid bedoelde bedoelde tegemoetkoming bedraagt € 524,00 op jaarbasis als het recht op deze tegemoetkoming al op 31 december 2012 of eerder was vastgesteld en toegekend en na deze datum ononderbroken is voortgezet.

5. Als de persoon met beperkingen beschikt over een eigen auto en er de voorkeur aan geeft om deze te gebruiken in plaats van de (rolstoel)taxi, kan in plaats van een voorziening als bedoeld in het eerste lid een tegemoetkoming in de kosten van gebruik van de eigen auto als bedoeld in het tweede lid van dit artikel worden toegekend, waarbij de indicatie “individueel taxivervoer” in stand blijft.

6. Indien ook een aanvullend vervoermiddel op grond van een Verordening maatschappelijke ondersteuning is verstrekt, bestaat recht op 50% van de in dit artikel bedoelde tegemoetkomingen.

 

Artikel 9. PGB sociaal netwerk

Het PGB voor inschakeling van het sociaal netwerk is gelijk aan het tarief indien de

voorziening zou worden geboden door een niet-professional.

 

HOOFDSTUK 3 MAATWERKVERVOER

Artikel 10. Maatwerkvervoer

Voor personen met een beperking die in het bezit zijn van een vervoerpas (Wmo-pashouders) gelden de volgende voorwaarden:

1. Het Maatwerkvervoer betreft regionale ritten, d.w.z. binnen een gebied van maximaal 28 kilometer vanaf het woonadres van de Wmo-pashouder, waarbij voor de eerste 24 kilometer een gesubsidieerd tarief (gebruikersbijdrage) geldt. Voor de kilometers 25 t/m 28 geldt een hogere gebruikersbijdrage.

2. Reisbudget: het gebruik van het Maatwerkvervoer is beperkt tot een maximum van 1850 kilometer op jaarbasis.

Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

a. 75% van dit budget, dus 1387 kilometer op jaarbasis, voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar

b. 50% van het budget, dus 925 kilometer, als ook gebruik wordt gemaakt van een aanvullende vervoervoorziening, met uitzondering van personen die een zorgplicht hebben voor kinderen tot 14 jaar.

c. Een extra budget van 463 kilometer op jaarbasis geldt voor:

- jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar.

- personen met een beperking met een zorgplicht voor kinderen tot 14 jaar.

- pashouders die permanent in een Wlz-instelling verblijven en een thuiswonende partner hebben.

- pashouders met een partner die permanent in een Wlz-instelling verblijft.

3. De gebruikersbijdrage per rit als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld door de Regio Twente. De hoogte is afhankelijk van het aantal te reizen kilometers.

4. Medisch begeleider: op grond van een medische indicatie kan één begeleider gratis meereizen.

5. Sociale begeleider: een Wmo-pashouder kan zich maximaal door één persoon laten vergezellen, mits die persoon zonder hulp van de chauffeur van het Maatwerkvervoer gebruik kan maken. Voor de sociale begeleider is ook de gebruikersbijdrage verschuldigd.

6. Kinderen: kinderen van Wmo-pashouders, mits jonger dan 14 jaar, kunnen als extra sociale begeleider(s) meereizen. Per kind geldt het gebruikerstarief.

7. Vervanging taxipas: voor het opnieuw verstrekken van een taxipas door verlies,diefstal of beschadiging wordt het in de Regio Twente geldende tarief in rekening gebracht.

 

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

Artikel 11. Hoogte van de bijdrage

1. De verschuldigde bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening en een persoonsgebonden budget, verstrekt op grond van de Wmo-verordening, wordt berekend en opgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

2. De bijdrage als bedoeld in het eerste lid is ook verschuldigd door onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt, indien de maatwerkvoorziening of PGB bestaat uit een woningaanpassing voor een minderjarige.

 

Artikel 12. Duur van de bijdrage

1. De bijdrage in de kosten is verschuldigd zolang de voorziening in gebruik is en de kostprijs van de voorziening nog niet is bereikt.

2. De bijdrage in de kosten voor HO, OMD en OZL is verschuldigd zolang van de voorziening gebruik wordt gemaakt.

 

HOOFDSTUK 5 KOSTPRIJS VAN VOORZIENINGEN

Artikel 13. Kostprijs van de voorzieningen

1. a. De kostprijs van de activiteiten van de voorziening Huishoudelijke ondersteuning in natura is per week:

 

Activiteiten

Zonder regie

I.c.m. regie

Schoonmaakmodule (alle activiteiten uit deze module)

€ 52,58

€ 57,85

 

 

 

Basismodule (alle activiteiten uit deze module)

€ 43,90

€ 48,30

 

 

 

 

Activiteiten Extra hygiëne

Zonder regie

I.c.m. regie

Licht huishoudelijk werk, zoals opruimen en afstoffen

€ 13,20

€ 14,40

 

 

 

Zwaar huishoudelijk werk, zoals stofzuigen, dweilen, bed verschonen

€ 26,40

€ 28,80

Activiteiten wasverzorging eenpersoonshuishouden

Zonder regie

I.c.m. regie

Wasgoed sorteren en wassen in wasmachine

€ 3,26

€ 3,55

Wasgoed ophangen en afhalen

€ 5,98

€ 6,53

Wasgoed drogen in de droger

€ 4,31

€ 4,70

Wasgoed vouwen en opbergen

€ 6,60

€ 7,20

Wasgoed (bovenkleding) strijken

€ 6,95

€ 7,58

Beddengoed

€ 3,39

€ 3,70

Factor meer hulp: Thuiswonende kind(eren) jonger dan 16 jaar

€ 13,20

€ 14,40

Factor meer hulp: Bedlegerige cliënten

€ 13,20

€ 14,40

Factor meer hulp: Extra bewassing in verband met overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies, etc..

€ 13,20

€ 14,40

 

Activiteiten wasverzorging meerpersoonshuishouden

Zonder regie

I.c.m. regie

Wasgoed sorteren en wassen in wasmachine

€ 4,07

€ 4,44

Wasgoed ophangen en afhalen

€ 7,48

€ 8,16

Wasgoed drogen in de droger

€ 5,39

€ 5,88

Wasgoed vouwen en opbergen

€ 8,25

€ 9,00

Wasgoed (bovenkleding) strijken

€ 8,71

€ 9,50

Beddengoed

€ 4,22

€ 4,61

Factor meer hulp: Thuiswonende kind(eren) jonger dan 16 jaar

€ 13,20

€ 14,40

Factor meer hulp: Bedlegerige cliënten

€ 13,20

€ 14,40

Factor meer hulp: Extra bewassing in verband met overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies, etc..

€ 13,20

€ 14,40

 

 

 

 

Activiteiten maaltijdverzorging

Maximale frequentie

Zonder regie

I.c.m. regie

Broodmaaltijd bereiden (smeren) en klaarzetten, tafel dekken, koffie/thee zetten en afwassen of in/uitruimen vaatwasser.

Maximaal 2x per dag

€ 6,60 per maaltijd

€ 7,20 per maaltijd

Warme maaltijd opwarmen en klaarzetten, tafel dekken, koffie/theezetten en afwassen of vaatwasser in/uitruimen

Maximaal 1x per dag

€ 6,60 per maaltijd

€ 7,20 per maaltijd

Warme maaltijd bereiden, koken en klaarzetten, tafel dekken, koffie/theezetten en afwassen of vaatwasser in/uitruimen

Maximaal 1x per dag

€ 13,20 per maaltijd

€ 14,40 per maaltijd

Factoren voor meer hulp

 

 

 

Kind(eren) < 12 jaar

Maximaal 3x per dag

€ 8,80

€ 9,60

 

 

Activiteiten boodschappen

Zonder regie

I.c.m. regie

Boodschappen samenstellen, inkopen en opslaan

€ 26,40

€ 28,80

Factoren voor meer hulp

 

 

Leefeenheid > 4 personen

€ 26,40

€ 28,80

Kind(eren) < 12 jaar

€ 26,40

€ 28,80

Afstand tot dichtstbijzijnde winkel is > 2 km

€ 13,20

€ 14,40

 

Activiteiten regie

Maximale frequentie

Zonder regie

I.c.m. regie

Organisatie van huishoudelijke taken en het plannen/beheren van middelen mbt het huishouden

1

Nvt

€ 14,40

Factoren voor meer hulp

 

 

 

Thuiswonende kinderen jonger dan 16 jaar

1

Nvt

€ 14,40

Psychogeriatrische problematiek en/of gedragsproblematiek

1

Nvt

€ 14,40

Communicatieproblemen als gevolg van beperkingen, niet door het niet machtig zijn van de Nederlandse taal

1

Nvt

€ 14,40

AIV (maximaal 6 weken)

Max. 3 activiteiten

 

€ 14,40 per activiteit

 

Activiteiten zorg voor minderjarige kinderen

Zonder regie

I.c.m. regie

Naar bed brengen / uit bed halen

NVT

€ 4,80 per keer

Wassen en kleden

NVT

€ 14,40 per keer

Eten en/of drinken geven (broodmaaltijd

NVT

€ 9,60 per dag

Eten en drinken geven (warme maaltijd)

NVT

 

€ 12,00 per dag

Babyvoeding (flesje/ borstvoeding)

NVT

€ 9,60 per keer

Luier verschonen

NVT

€ 4,80 per keer

Naar school/crèche brengen/halen

NVT

€ 7,20 per gezin

Factoren voor meer hulp

 

 

Indien opvang noodzakelijk is

NVT

Max.€ 1.152,- week

 

b. Indien sprake is van meerdere activiteiten binnen een module, worden de tarieven van de afzonderlijke activiteiten binnen die module opgeteld en vervolgens naar boven afgerond op eurocenten. Hierdoor kunnen afrondingverschillen ontstaan.

Dit geldt niet voor de schoonmaak – en basismodule.

2. De kostprijs van een woonvoorziening wordt afgeleid van een goedgekeurde kosten-begroting dan wel de overeengekomen prijs van de voorziening met de gecontracteerde leverancier.

3. De kostprijs van een vervoermiddel wordt afgeleid van de met de gecontracteerde en door cliënt gekozen leverancier overeengekomen prijs van de voorziening inclusief de kosten van instandhouding.

4. Bij verstrekking van een depotvoorziening wordt de kostprijs bepaald door de nieuwprijs van de voorziening inclusief de kosten van instandhouding en een lineaire afschrijving op de nieuwprijs.

5. Nadat de afschrijvingsperiode van een voorziening is verstreken, is de kostprijs van die voorziening gelijk aan de restwaarde en instandhoudingskosten zoals die zijn afgesproken met de leverancier van de voorziening in natura.

6. De kostprijs van OMD bedraagt

a. voor de maatwerkvoorziening OMD1 in natura € 35,72 per dagdeel

b. voor de maatwerkvoorziening OMD2 in natura € 37,80 per dagdeel

c. voor een half dagdeel is de kostprijs 50% van de onder a en b genoemde prijzen.

7. Het tarief voor het vervoer in verband met deze voorziening bedraagt

a .voor vervoer per rolstoeltaxi € 19,00 per retour;

b. voor overig vervoer € 8,00 per retour.

8. De kostprijs voor OZL bedraagt

a. voor de maatwerkvoorziening OZL1 in natura € 52,75 per uur

b. voor de maatwerkvoorziening OZL2 in natura € 57,06 per uur

9. De kostprijs voor KV bedraagt € 70,00 per etmaal.

 

Artikel 14. Afschrijvingsperiode

Voor het berekenen van de kostprijs van de voorziening geldt de nieuwwaarde. Bij verstrekking van een depotvoorziening vindt op de nieuwwaarde een lineaire afschrijving plaats waarbij de volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

a. scootmobiel: 7 jaar

b. eenvoudige rolstoelen: 7 jaar

c. complexe rolstoelen en elektrische rolstoelen: 5 jaar

d. (aangepaste) fiets : 7 jaar

e. handbike: 7 jaar

f. traplift: 10 jaar

g. plafond- en tillift: 10 jaar

h. tilband: 5 jaar

i. (aangepaste) auto: 10 jaar

j. hulpmiddelen voor kinderen: 5 jaar

k. eenvoudige woonvoorzieningen, waaronder toilet- en douchehulpmiddelen: 1 jaar

l. complexe toilet- en douchehulpmiddelen: 7 jaar

m. bouwkundige woonvoorzieningen: 10 jaar

 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15. Citeertitel en inwerkingtreding

1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2019.

2. Dit besluit is vastgesteld door het college in de vergadering van 29 januari 2019 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

3. Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hof van Twente 2018.

 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=207&cHash=fdb2849180f074c6237e6727f743a606