Bekendmakingen

Wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente

vrijdag 19 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenWijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente.

Artikel I

 

A

Artikel 3:29 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 3:29:

 

Artikel 3:29

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:

  • a.

   het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar;

  • b.

   extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling opgebouwde IKB;

  • c.

   het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door Veiligheidsregio Twente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan de bestedingsdoelen zoals omschreven in lid 1 aanvullen.

 •  

 •  

 • >

  Extra (lokale) doelen van Veiligheidsregio Twente staan in artikel 3a:17.

 

 

B

 

Paragraaf 2 van hoofdstuk 3a van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door de navolgende beschrijving van paragraaf 2:

 

§ 2 Brandweer specifieke toelagen, vergoedingen en uitkeringen

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR/UWO die een repressieve functie vervult bij de beroepsbrandweer of de functie van centralist bij de meldkamer.

Dat is de ambtenaar als bedoeld in artikel 4:8 en artikel 20:2, eerste lid.

In deze paragraaf is toepassing gegeven aan de afwijkingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 21:1, vijfde lid.

 

C

 

Artikel 3a:6 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 3a:6:

 

Onregelmatige dienst en overwerk

Artikel 3a:6

 • 1.

  In afwijking van artikel 20:2, tweede lid is artikel 3:11 inzake toelage onregelmatige dienst van toepassing op de ambtenaar als bedoeld in artikel 4:8

 • 2.

  In afwijking van artikel 20:2, tweede lid is artikel 3:18 inzake overwerkvergoeding van toepassing op de ambtenaar als bedoeld in artikel 4:8. Daarnaast gelden in paragraaf 4 van dit hoofdstuk genoemde specifieke bepalingen betreffende overwerkvergoeding tijdens piketdienst.

 

D

 

Lid 5 van artikel 3a:12 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te schrappen, onder vernummering van lid 6 in lid 5:

 

Artikel 3a:12

 • 1

  Op de ambtenaar in de hierna te noemen piketfuncties is hoofdstuk 20, § 1 (vergoeding piketdienst) van toepassing:

  • a

   Manschap A

  • b

   Manschap B

  • c

   Bevelvoerder

  • d

   Officier van Dienst

  • e

   Hoofdofficier van Dienst

  • f

   Commandant van Dienst

  • g

   Adviseur Gevaarlijke Stoffen / meetplanleider

  • h

   Operationeel Voorlichter

  • i

   Medewerker Informatievoorziening

  • j

   Medewerker operationeel ICT-piket

 • 2

  Wanneer de ambtenaar als bedoeld in het eerste lid tijdens piketdiensten als gevolg van een oproep buiten zijn werktijd werkzaamheden verricht, wordt de daaraan bestede tijd als overwerk vergoed overeenkomstig artikel 3:18, met dien verstande dat bij toepassing van artikel 3:18 onder uurloon wordt verstaan 1/156 gedeelte van het - zo nodig naar een volledig dienstverband herberekende - salaris per maand behorende bij de (repressieve) piketfunctie van de ambtenaar.

 • 3

  In afwijking van artikel 3:18, zesde lid hebben de in het tweede lid bedoelde ambtenaren van wie de piketfunctie is ingedeeld in schaal 11 wel aanspraak op een vergoeding voor overwerk wanneer zij tijdens piketdiensten als gevolg van een oproep buiten werktijd werkzaamheden verrichten.

 • 4

  Het tweede lid is niet van toepassing op de Commandant van Dienst en beperkt van toepassing op de Hoofdofficier van Dienst. De Hoofdofficier van Dienst krijgt voor het verrichten van werkzaamheden als gevolg van een oproep tijdens piketdienst uitsluitend een vergoeding bestaande uit verlof gelijk aan het volle uren van het overwerk als bedoeld in artikel 3:18, tweede lid, sub a. Dit verlof kan niet worden uitbetaald op grond van artikel 3:18, vierde lid. Dit verlof wordt ook niet aangevuld met een overwerktoeslag als bedoeld in artikel 3:18, tweede lid, sub b.

 • 5

  (vervallen)

 • 5

  In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur een regeling treffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

 

E

 

Artikel 3a:17 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 3a:17:

 

§ 5 Lokale doelen IKB

 

Deze paragraaf is gebaseerd op artikel 3:29, lid 2 en van toepassing op de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR/UWO.

 

Artikel 3a:17

 • 1

  Naast de IKB-doelen als bedoeld in artikel 3:29, kan de ambtenaar het IKB bij Veiligheidsregio Twente gebruiken voor:

  • a

   het verkrijgen van een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals beschreven in hoofdstuk 47;

  • b

   het financieren van de contributie die de ambtenaar verschuldigd is voor zijn persoonlijke lidmaatschap van een vakbond;

  • c.

   de inkoop van ABP Extra Pensioen bij de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • 2

  Voor het aanwenden van het IKB voor vakbondscontributie als bedoeld in het eerste lid onderdeel b gelden de volgende voorwaarden:

  • a

   in afwijking van artikel 3:30, eerste lid, kan dit niet maandelijks maar één keer per jaar in december met betrekking tot de contributie die de ambtenaar over het betreffende kalenderjaar verschuldigd is;

  • b

   de vakbond waarvan de ambtenaar de contributie wenst te financieren, dient te zijn betrokken bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden in de cao-sector waarin veiligheidsregio’s vallen en / of bij de totstandkoming van lokale arbeidsvoorwaarden bij Veiligheidsregio Twente;

  • c

   de ambtenaar dient een verklaring van zijn vakbond te overleggen waaruit zijn lidmaatschap blijkt en waarin het bedrag vermeld is van de contributie die de ambtenaar in het betreffende kalenderjaar is verschuldigd.

 • 3

  Voor het aanwenden van het IKB voor de inkoop van ABP Extra Pensioen als bedoeld in het eerste lid onderdeel c gelden de volgende voorwaarden:

  • a

   de ambtenaar informeert zich bij de stichting Pensioenfonds ABP of en in hoeverre hij fiscale ruimte heeft voor de inkoop van ABP Extra Pensioen en bepaalt aan de hand daarvan hoeveel hij via het IKB - eenmalig of periodiek - wil inkopen.

  • d

   de ambtenaar dient zich met vragen over ABP Extra Pensioen, zoals over het rendement van de inleg, tot de stichting Pensioenfonds ABP te wenden dan wel de website van het pensioenfonds te raadplegen.

 

 

F

 

In hoofdstuk 9b artikel 9e:9 op de volgende plaatsen te vervangen door “9e:9a”:

 

 • -

  de titel van §2

 • -

  artikel 9b:2

 • -

  artikel 9b:3

 • -

  de titel van §3

 • -

  artikel 9b:23

 • -

  de titel van §6

 • -

  artikel 9b:54

 

G

 

Lid 1 van artikel 9b:11 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:11 lid 1:

 

Artikel 9b:11

 • 1

  De ambtenaar die op grond van artikel 9b:4, eerste lid, gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof geniet dan wel die heeft gekozen voor artikel 9b:4, eerste lid, onderdeel a of b, wordt onbezoldigd volledig verlof verleend vanaf 1 januari 2019 als de ambtenaar op 29 oktober 2016 en 31 december 2018 gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof geniet; de periode van gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof wordt hierdoor onderbroken met de periode van onbezoldigd volledig verlof.

 • Op verzoek van de ambtenaar die niet het LOGA-pad als bedoeld in artikel 9e:2 tweede lid volgt, wordt geen inhoud gegeven aan de hiervoor bedoelde onderbreking. Het bevoegd gezag stelt de medewerker op de hoogte van deze mogelijkheid.

 

 

H

 

Lid 1 van artikel 9b;35 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9b:35 lid 1:

 

Artikel 9b:35

 • 1

  De ambtenaar wordt onbezoldigd volledig verlof verleend vanaf 1 januari 2019, als de ambtenaar op 29 oktober 2016 en 31 december 2018 gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof geniet; de periode van gedeeltelijk doorbetaald volledig buitengewoon verlof wordt hierdoor onderbroken met de periode van onbezoldigd volledig verlof.

 • Op verzoek van de ambtenaar die niet het LOGA-pad als bedoeld in artikel 9e:2 tweede lid volgt, wordt geen inhoud gegeven aan hiervoor bedoelde onderbreking. Het bevoegd gezag stelt de medewerker op de hoogte van deze mogelijkheid.

 

I

 

Artikel 9e:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:1:

 

Artikel 9e:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar op wie paragraaf 2 of 3 van hoofdstuk 9b of hoofdstuk 9f van toepassing is.

 

J

 

Artikel 9e:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:2:

 

Artikel 9e:2

 • 1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a

   gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht: een regeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964;

  • b

   instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 Wet financieel toezicht;

  • f

   netto spaarverzekering: de bij Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance afgesloten verzekering met als productnaam “Aanvullingsplan Netto”, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

 • 2

  Het LOGA-pad houdt in dat de ambtenaar:

  • a

   moet deelnemen aan Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance en,

  • b

   de volledige levensloopbijdrage beschikbaar moet stellen om in te leggen in Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance op het moment dat de werkgever deze levensloopbijdrage verstrekt en,

  • c

   cniet tussentijds (vóór het bereiken van de 59- of 60-jarige leeftijd) tegoed opneemt uit Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance tenzij,

   • i

    het tegoed wordt opgenomen voor de periode als bedoeld in artikel 9b:11 eerste lid onder b respectievelijk 9b:35 eerste lid onder b, of

   • ii

    het tegoed wordt opgenomen voor de periode als bedoeld in artikel 9f:3a.

 

 

K

 

Artikel 9e:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:3:

 

Artikel 9e:3

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben ten doel het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van de financiering van een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof door de ambtenaar. De gespaarde voorziening blijft qua omvang binnen de grenzen van artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

L

 

Artikel 9e:4 (Verzoek tot deelname levensloopregeling) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te laten vervallen:

 

Artikel 9e:4

(vervallen)

 

M

 

Artikel 9e:5 (Voorwaarden deelname levensloopregeling) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te laten vervallen:

 

Artikel 9e:5

(vervallen)

 

N

 

Artikel 9e:6 (Inleg) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te laten vervallen:

 

Artikel 9e:6

(vervallen)

 

O

 

Artikel 9e:7 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:7:

 

Artikel 9e:7

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

 • a

  het salaris

 • b

  de vakantietoelage;

 • c

  de eindejaarsuitkering;

 • d

  de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 9e:8 en 9e:9a;

 • e

  de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 3:36;

 • f

  het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:9 lid 3.

 

P

 

De titel boven artikel 9e:8 te vervangen door:

 

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar bedoeld in paragraaf 2 en 3 hoofdstuk 9b

 

Q

 

Artikel 9e:8 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:8:

 

Artikel 9e:8

 • 1

  De ambtenaar op wie paragraaf 2 of 3 van hoofdstuk 9b van toepassing is, heeft recht op een levensloopbijdrage van de gemeente tot de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof.

 • 2

  De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar zodanig dat de ambtenaar bij het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, eerste lid of artikel 9b:35, eerste lid, en uitgaande van het bereikt kunnen hebben van 20 dienstjaren op de leeftijd van 59 jaar, een tegoed heeft overeenkomend met 210% van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof.

 • 3

  De hoogte van de levensloopbijdrage is voor de ambtenaar voor wiens functie een leeftijdsgrens was vastgesteld van 60 jaar zodanig, dat hij bij het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11, tweede lid, een tegoed heeft overeenkomend met 140% van zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 9b:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het onbezoldigd volledig verlof.

 • 4

  Voorwaarde voor de in het tweede en derde lid genoemde garantie van 210% respectievelijk 140% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt.

 • 5

  Wanneer de ambtenaar op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd geen 20 dienstjaren zou hebben bereikt, voorziet de levensloopbijdrage in een tegoed naar rato van het aantal dienstjaren, dat op 59-jarige leeftijd respectievelijk 60-jarige leeftijd zou zijn bereikt.

 • 6

  De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel f van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • 7

  De levensloopbijdrage behoort niet tot het salaris, bedoeld in artikel 3:2.

 • 8

  De levensloopbijdrage behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2.

 

 

R

 

Artikel 9e:9 (Levensloopbijdrage voor de ambtenaar met minder dan 20 dienstjaren op 1 januari 2006) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te laten vervallen:

 

Artikel 9e:9

(vervallen)

 

S

 

Aan hoofdstuk 9e van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio een nieuw artikel 9e:9a toe te voegen:

 

Levensloopbijdrage voor de ambtenaar bedoeld in hoofdstuk 9f

Artikel 9e:9a

 • 1

  De ambtenaar op wie hoofdstuk 9f van toepassing is, heeft recht op een levensloopbijdrage van de gemeente tot de datum van ingang van het volledig buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 9f:3.

 • 2

  De hoogte van levenslooptegoed bedraagt op het moment als bedoeld in het eerste lid 210% van zijn berekeningsgrondslag als bedoeld in artikel 9f:2. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed. De controle hierop vindt plaats binnen een half jaar na het bereiken van de datum van ingang van het volledig buitengewoon verlof.

 • 3

  Voorwaarde voor de in het tweede lid genoemde garantie van 210% is dat de ambtenaar het LOGA-pad volgt.

 • 4

  Wanneer de ambtenaar op 59-jarige leeftijd geen 20 dienstjaren zou hebben bereikt, voorziet de levensloopbijdrage in een tegoed naar rato van het aantal dienstjaren, dat op 59-jarige leeftijd zou zijn bereikt.

 • 5

  De levensloopbijdrage behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel f van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • 6

  De levensloopbijdrage behoort niet tot het salaris, bedoeld in artikel 3:2.

 • 7

  De levensloopbijdrage behoort niet tot de berekeningsgrondslag zoals bedoeld in artikel 9f:2.

 

 

T

 

Artikel 9e:11 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:11:

 

Artikel 9e:11

 • 1

  (vervallen)

 • 2

  De ambtenaar,

  • a)

   bedoeld in artikel 9e:8, derde lid, wiens deelname aan de levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op grond van artikel 9e:10, tweede lid, onder b, voordat hij het moment van ingang van onbezoldigd volledig verlof bereikt, bedoeld in artikel 9b:11, tweede lid, of 9b:35, tweede lid, heeft recht op een afkoopbedrag.

  • b)

   bedoeld in artikel 9e:9a, wiens deelname aan de levensloopregeling FLO-overgangsrecht eindigt op grond van artikel 9e:10, tweede lid, onder b, voordat hij het moment van ingang van het volledig buitengewoon verlof bereikt, bedoeld in artikel 9f:3, heeft recht op een afkoopbedrag.

 • 3

  De hoogte van het afkoopbedrag is voor de ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, zodanig, dat hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van 59 jaar een tegoed heeft overeenkomend met 210% van de bezoldiging op het moment van ontslag. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed.

 • 4

  De hoogte van het afkoopbedrag is voor de ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, zodanig, dat hij, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, op de leeftijd van 60 jaar een tegoed heeft overeenkomend met 140% van de bezoldiging op het moment van ontslag. Hierbij is het tegoed de som van het levenslooptegoed en het netto spaarverzekeringstegoed.

 • 5

  Wanneer op het moment van ontslag nog geen 20 dienstjaren zijn bereikt, voorziet het afkoopbedrag, uitgaande van de in het LOGA overeengekomen uitgangspunten, in een tegoed op 59- of 60-jarige leeftijd naar rato van het aantal dienstjaren op het moment van ontslag.

 • 6

  De hoogte van het afkoopbedrag wordt door Loyalis bepaald, waarbij:

  • a

   het afkoopbedrag wordt gebaseerd op de bezoldiging op de dag voorafgaand aan het moment van ontslag;

  • b

   er een verwacht netto rendement voor de contante waardeberekening wordt gehanteerd;

  • c

   het afkoopbedrag wordt gebaseerd op dienstjaren, afgerond op hele maanden naar beneden, bij de oud-werkgever.

 • 7

  Het afkoopbedrag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onderdeel f van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • 8

  Het afkoopbedrag behoort niet tot het salaris, bedoeld in artikel 3:2.

 • 9

  Het afkoopbedrag behoort niet tot de bezoldiging, bedoeld in artikel 9b:2 respectievelijk berekeningsgrondslag, bedoeld in 9f:2.

 

 

U

 

Artikel 9e:11a van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente, inclusief titel, te laten vervallen:

 

 

Levensloopbijdrage bij regionalisering

Artikel 9e:11a

(vervallen)

 

V

Artikel 9e:13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9e:13:

 

Artikel 9e:13

 • 1

  Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van:

  • a

   de uitbetaling van een uitkering tijdens een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 6, of

  • b

   de periode van onbetaald volledig verlof, bedoeld in artikel 9b:11 en 9b:35, of

  • c

   de periode van volledig buitengewoon verlof bedoeld in artikel 9f:3 juncto 9f:3a, of

  • d

   het omzetten van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge artikel 16.6. van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, voor zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden overschreden.

 • 2

  Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken meldt de ambtenaar ten minste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum het dagelijks bestuur dat hij wil beschikken over (een deel van zijn) levenslooptegoed. Het dagelijks bestuur stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

 • 3

  Het levenslooptegoed mag geheel of gedeeltelijk worden afgekocht in geval van beëindiging van het dienstverband.

 • 4

  Met inachtneming van het derde lid, wordt het levenslooptegoed niet afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid gesteld anders dan ten behoeve van de in artikel 5.11 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (oud) bedoelde verpanding ten behoeve van de belastingdienst bij buitenlandse aanbieders.

 

W

 

Lid 1 sub d van Artikel 9f:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 9f:2 lid 1 sub d:

 

Artikel 9f:2

 • 1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder berekeningsgrondslag de optelsom van:

  • d

   de toelagen bedoeld in artikel 20:2 lid 3 en 4 en de daarop gebaseerde regelingen, voor zover die aan de ambtenaar zijn toegekend, met uitzondering van de levensloopbijdrage, bedoeld in de artikelen 9e:8 en 9e:9a, berekend over de maand onmiddellijk voorafgaande aan de ingangsdatum van de geheel of gedeeltelijke periode van buitengewoon verlof.

 

X

 

Aan paragraaf 2 van hoofdstuk 9f van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente een nieuw artikel 9f:3a toe te voegen:

 

Artikel 9f:3a

 • 1

  Het levenslooptegoed en netto spaartegoed van de levensloopregeling Loyalis Levensloop Brandweer & Ambulance van de ambtenaar die op of na 1 januari 2019 volledig buitengewoon verlof geniet of gaat genieten als bedoeld in dit hoofdstuk, worden ingezet ter financiering van zijn aanspraken bedoeld in 9f:3.

 • 2

  Voor de ambtenaar die niet het LOGA-pad als bedoeld in artikel 9e:2 tweede lid volgt, wordt uitgegaan van een levenslooptegoed dat de ambtenaar gehad zou hebben als hij het LOGA-pad niet zou hebben verlaten (virtuele levenslooptegoed).

 • 3

  Op verzoek van de ambtenaar die niet het LOGA-pad volgt, wordt de periode van volledig buitengewoon verlof waarvoor virtueel levenslooptegoed wordt ingezet zodanig verschoven dat deze periode ligt direct voorafgaand aan de afloop van de voor hem geldende periode van non-activiteit bedoeld in 9f:3. Vaststelling van de duur van deze periode vindt plaats op basis van inzet van het virtuele tegoed per 1 januari 2019 of de latere datum van ingang van het volledig buitengewoon verlof.

   

 

 

Y

 

Lid 2 van artikel 9b:80 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe lid 2:

 

Artikel 9b:80

 • 2

  De periode bedoeld in lid 1 is niet langer dan zijn AOW-hiaat onder vermindering van het aantal maanden dat de ambtenaar langer heeft doorgewerkt vanaf een keuzemoment als bedoeld in artikel 9b:4 lid 5 of 9b:26 lid 5, vanaf 1 januari 2013.

 

Z

 

Lid 1 van artikel 9f:13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe lid 1:

 

Artikel 9f:13

 • 1

  De artikelen 9b:24 en 9b:25 gelden niet tot 1 juli 2019, tenzij met de ambtenaar vóór 1 januari 2018 reeds loopbaanafspraken zijn overeengekomen.

 

AA

 

De tekst onder de kop van hoofdstuk 47 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door de navolgende tekst:

 

47 Fiscale uitruilregeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

 

Deze regeling is gebaseerd op de artikelen 3:29, lid 2, 3a:17, 19:23 en 28:7

 

 

AB

 

Lid 1 van artikel 49:11 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 49:11 lid 1:

 

 

Artikel 49:11

 • 1

  Dit hoofdstuk is van toepassing op:

  • a

   kazerneringsdiensten bij de kazerne Almelo Centrum;

  • b

   kazerneringsdiensten bij de kazerne Hengelo Centrum;

  • c

   aanwezigheidsdiensten bij Veiligheidsregio Twente;

  • d

   herbezetting bij Veiligheidsregio Twente.

 

 

AC

 

Artikel 49:13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te vervangen door het navolgende nieuwe artikel 49:13:

 

Artikel 49:13

 • 1

  Dit hoofdstuk treedt in werking per 1 september 2016.

 • 2

  Dit hoofdstuk heeft terugwerkende kracht tot 1 september 2015 voor de brandweermedewerker die in de periode 1 september 2015 tot 1 september 2016 gekazerneerd is geweest op de kazerne Almelo Centrum.

 • 3

  De terugwerkende kracht uit het tweede lid houdt in dat voor de brandweermedewerker over de maanden september 2015 tot en met augustus 2016 zijn vergoeding wordt berekend als was dit hoofdstuk gedurende die maanden reeds van toepassing geweest, met uitzondering van artikel 49:6, tweede lid en artikel 49:10, tweede lid. De berekende vergoeding wordt vervolgens verminderd met de vergoeding die de brandweermedewerker over deze maanden voor de kazerneringsdiensten daadwerkelijk uitbetaald heeft gekregen. De brandweermedewerker krijgt een nabetaling indien en voor zover de op basis van dit hoofdstuk berekende vergoeding hoger is dan de over genoemde maanden daadwerkelijk genoten vergoeding voor door hem gewerkte kazerneringsdiensten.

 • 4

  In afwijking van het eerste lid treedt dit hoofdstuk ten aanzien van brandweermedewerkers van kazerne Hengelo Centrum in werking per 1 maart 2019, de start van kazerneringsdiensten in die kazerne.

 

 

AD

 

Artikel 49:14 (Overgangsregeling vrijwilligers ondersteuning 24-uursdienst Enschede) van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente te laten vervallen:

 

Artikel 49:14

(vervallen)

 

AE

 

In artikel 3.28, lid 2, sub b wordt 6,5% gewijzigd in “6,75%”.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

De wijziging van de artikelen 3:29 AVT, 3a:17 AVT en de gewijzigde aanhef van hoofdstuk 47 AVT werkt terug tot 1 januari 2019;

De wijziging van de artikelen 49:11 lid 1 sub b AVT, 49:13 lid 4 AVT, 49:14 AVT, en 3a:12 lid 5 AVT werkt terug tot 1 maart 2019.

De wijziging van de aanhef van § 2 van hoofdstuk 3a AVT, artikel 3a:6 AVT , de vervanging in hoofdstuk 9b van artikel “9e:9” door “9e:9a”, wijziging van de artikelen 9b:11 lid 1 AVT, 9b:35 lid 11 AVT, 9e:1 lid 1 AVT, 9e:2 lid 1 sub a en sub a AVT, 9e:2 lid 1f en lid 2 AVT, 9e:3 lid 1 AVT, 9e:4, 9e:5 en 9e:6 AVT, 9e:7 AVT, titel en gewijzigd artikel 9e:8 AVT, artikel 9e:9 AVT, artikel 9e:9a AVT, artikel 9e:11 AVT, titel en artikel 9e:11a AVT, artikel 3.28 AVT en artikel 9f:3a AVT werkt terug tot 1 januari 2019.

De wijziging van de artikelen 9f:2 lid 1 AVT en artikel 9e:13 AVT werkt terug tot 1 januari 2018.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2019,

De secretaris,

H.G.W. Meuleman

De voorzitter,

S.W.J.G. Schelberg

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=210&cHash=8329ee96a9ecbd04b989e79f5892daf1