Bekendmakingen

Verkeersbesluit   Onderwerp:De Kolk (Delden), Burg. Buyvoetsplein (Bentelo), Bretelerstraat (Hengevelde), Taets van Amerongenstraat (Markelo):Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigenKenmerk:728360Datum:1 mei 2019Bijlage(n):-

woensdag 8 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluit   Onderwerp:De Kolk (Delden), Burg. Buyvoetsplein (Bentelo), Bretelerstraat (Hengevelde), Taets van Amerongenstraat (Markelo):Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigenKenmerk:728360Datum:1 mei 2019Bijlage(n):-      

Logo Hof van Twente

Aanleiding

Het bezit en gebruik van elektrische voertuigen groeit snel en er is daardoor toenemende behoefte aan laadinfrastructuur. De gemeente wil het laden in de openbare ruimte graag faciliteren, omdat het bijdraagt aan doelstellingen voor energie en luchtkwaliteit. De realisatie en exploitatie van laadpalen in de openbare ruimte in de gemeente Hof van Twente zijn vorig jaar aanbesteed. Bewoners met een elektrische auto of forensen die minimaal 20 uur per week werkzaam zijn binnen de gemeente, kunnen via de website www.openbaarladen.nl een aanvraag voor een openbaar oplaadpunt indienen. De gecontracteerde aanbieder van laadpalen neemt deze in behandeling. Om te komen tot een goede basisinfrastructuur van laadlocaties worden er naast de laadpalen op aanvraag ook zogenaamde ‘basis-op-orde’ laadpalen geplaatst. Per kern van 1.000 inwoners zal ten minste één basis-op-orde laadpaal worden geplaatst.

Om openbare parkeerplaatsen te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen, dienen deze middels een verkeersbesluit te worden aangewezen. Voorliggend verkeersbesluit betreft het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s in Delden (De Kolk), Bentelo (Burg. Buyvoetsplein), Hengevelde (Bretelerstraat) en Markelo (Taets van Amerongenstraat). In Goor (Reggelaan) en Diepenheim (Kuimgaarden) staan inmiddels openbare laadpalen.

Juridische achtergrond

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit.

Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegingen

Beschrijving van het gebied, weg of straat

De basis-op-orde laadpalen zullen op diverse parkeerterreinen geplaatst worden. Het gaat om parkeerterreinen bij een supermarkt (Delden), bij sporthallen (Bentelo en Hengevelde) en bij een uitgaansgelegenheid (Markelo). Binnen een afstand van 250 m van de locaties zijn nog geen openbare oplaadpunten aanwezig.

Beschrijving van de functie of het beoogd functioneren

Er worden twee parkeerplaatsen op de parkeerterreinen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij deze parkeerplaatsen wordt een oplaadpaal geplaatst. De gereserveerde parkeerplaatsen bij de oplaadpaal mogen door iedereen worden gebruikt voor het opladen van een elektrisch voertuig. Het is dus geen gereserveerde parkeerplaats. Het parkeren van niet-elektrische voertuigen en elektrische voertuigen, die niet opladen bij de laadpaal, is niet toegestaan.

Delden, De Kolk 3

Bentelo, Burg. Buyvoetsplein 76 (SC29744)

Hengevelde, Bretelerstraat 16 (SC29743)

Markelo, Taets van Amerongenstraat 15 (SC29741)

Bestaande verkeersmaatregelen

N.v.t.

Plaatsvindend weggedrag

N.v.t.

Bijzonderheden

Aan de oplaadpaal kunnen twee voertuigen gelijktijdig opladen. Aangezien de laadbehoefte ten tijde van het nemen van dit besluit beperkt is, zal er nu slechts één parkeervak worden ingericht. Wanneer de laadbehoefte in de toekomst toeneemt, kan met het aanpassen van het onderbord een tweede plaats worden gereserveerd. Hiervoor hoeft dan geen nieuw besluit te worden genomen.

Gewenste maatregelen

Aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in Delden (De Kolk), Bentelo (Burg. Buyvoetsplein), Hengevelde (Bretelerstraat) en Markelo (Taets van Amerongenstraat).

Algemene overwegingen

Dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onder c van de Wegenverkeerswet 1994).

Inspraak

De aanvragen voor de basis-op-orde laadpalen zijn door de aanbieder van laadpalen getoetst aan de aanvraagvoorwaarden. Deze hebben betrekking op een aantoonbare laadbehoefte en een maximale loopafstand (laadmogelijkheid binnen circa 250 m van het adres van de aanvrager). Daarna is een locatievoorstel gedaan. Een speciaal ontwikkelde plankaart voor openbare laadinfrastructuur wordt hierbij als hulpmiddel gebruikt. De locatievoorstellen zijn voorgelegd aan de gemeente en goedgekeurd.

Adviezen

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Door de verkeersadviseur is een positief advies gegeven over het verkeersbesluit.

Besluit

 • 1.

  Twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterreinen in

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • 1.

  de betreffende wijkbeheerder van de afdeling Leefomgeving;

 • 2.

  de politie Hof van Twente.

 Publicatie

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

 Bezwaar

Binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. Nadere informatie over het maken van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website.

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

 

Goor, 1 mei 2019

 

namens Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

    

I. Falk

Medewerker Verkeer en Vervoer

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=213&cHash=055a5bc5c7a9112db06a15654a0f5a6f