Bekendmakingen

Verkeersbesluit   Onderwerp:Voetpad Molenstraat-Watertorenstraat (Delden)Instellen voetpadKenmerk:731467Datum:13 mei 2019Bijlage(n):-

woensdag 15 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluit   Onderwerp:Voetpad Molenstraat-Watertorenstraat (Delden)Instellen voetpadKenmerk:731467Datum:13 mei 2019Bijlage(n):-      

Logo Hof van Twente

Aanleiding

In het woongebouw Jan Lucaskamp aan de Stadshagen te Delden wonen voornamelijk ouderen. Het voetpad langs het woongebouw leidt naar landgoed Twickel en wordt veel gebruikt. Het voetpad wordt ook gebruikt door onder andere fietsers. De oudere voetgangers en/of rolstoelgebruikers ervaren hinder en gevaar.

Juridische achtergrond

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit.

Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het pad waarover in dit besluit wordt besloten is in beheer van Wonen Delden.

Overwegingen

Beschrijving van het gebied, weg of straat

Het voetpad vormt de verbinding tussen de Molenstraat en Watertorenstraat te Delden en is gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Delden. Het voetpad is bedoeld voor voetgangers. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik maken van de Molenstraat en de Watertorenstraat.

Beschrijving van de functie of het beoogd functioneren

Dit pad is gecategoriseerd als voetgangersgebied. Dit betekent dat alleen voetgangers gebruik mogen maken van het pad. Het pad is ook als zodanig ingericht.

Bestaande verkeersmaatregelen

Er zijn geen verkeersmaatregelen genomen.

Plaatsvindend weggedrag

Het voetpad wordt ook gebruikt door (brom-, snor-) en fietsers. Daardoor vinden (oudere) wandelaars al dan niet met rollator en rolstoelgebruikers de situatie gevaarlijk en hinderlijk.

Bijzonderheden

Geen.

Gewenste maatregelen

Gezien de overlast voor de (oudere) voetgangers en de ligging van het pad, is het duidelijk scheiden van verkeersstromen gewenst.

Algemene overwegingen

Dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994) en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onder c van de Wegenverkeerswet 1994).

Inspraak

Op 20 december 2018 is overleg geweest met Wonen Delden.

Adviezen

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Door de verkeersadviseur is een positief advies gegeven over het verkeersbesluit tijdens het overleg op 4 december 2018.

Besluit

 • 1.

  Instellen van een voetpad op het pad tussen de Molenstraat en de Watertorenstraat te Delden, over een lengte van ca. 110 zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit, door het plaatsen van de borden

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • 1.

  de betreffende rayonmanager van de afdeling Leefomgeving;

 • 2.

  de politie Hof van Twente.

 Publicatie

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en in de Staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant).

 Bezwaar

Binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. Nadere informatie over het maken van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

  

Goor, 13 mei 2019

 

namens Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

  

J. Meijer

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=217&cHash=0737e593b3fa0ce35e5caad8dd336406