Bekendmakingen

Verkeersbesluit   Onderwerp:Beckumerweg DeldenWijzigen voorrangsregeling brug TwentekanaalKenmerk:733199Datum:28 mei 2019Bijlage(n):-

woensdag 5 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluit   Onderwerp:Beckumerweg DeldenWijzigen voorrangsregeling brug TwentekanaalKenmerk:733199Datum:28 mei 2019Bijlage(n):-      

Logo Hof van Twente

Aanleiding

Op de Beckumerweg bij Delden ter hoogte van het Twentekanaal geldt een voorrangsregeling. Op de brug over het Twentekanaal heeft verkeer uit het zuiden voorrang. Verkeer op de Beckumerweg heeft voorrang ten opzichte van verkeer vanaf de Kanaaldijk en de Oelersteeg. Doordat verkeer uit de Oelersteeg en Kanaaldijk vlak voor de brug de Beckumerweg opdraait, is deze voorrangssituatie niet voor iedereen even duidelijk. Deze situatie kan worden verbeterd.

Juridische achtergrond

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit.

Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegingen

Beschrijving van het gebied, weg of straat

De hierboven genoemde wegen bevinden zich net buiten de bebouwde kom van Delden. Het zijn erftoegangswegen met een daar bijhorende maximumsnelheid van 60km/uur. Er geldt ter plaatse van het Twentekanaal een voorrangsregeling.

Beschrijving van de functie of het beoogd functioneren

De genoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg. Dit betekent dat hier de woon- en verblijfsfunctie centraal staan.

Bestaande verkeersmaatregelen

De Beckumerweg is een voorrangsweg, waarbij een voorrangsregeling is ingesteld voor het verkeer op de brug over het Twentekanaal. Het verkeer uit zuidelijke richting heeft voorrang. Aan de noordzijde van de brug staat nu bord F05 en aan de zuidzijde F06.

Plaatsvindend weggedrag

Verkeer uit Delden wordt geconfronteerd met verkeersgebruikers vanaf de Kanaaldijk en de Oelersteeg. Deze draaien de voorrangsweg op zonder voorrang te verlenen aan het verkeer komend vanuit Delden. Weggebruikers komend vanaf Delden bevinden zich al op de brug wanneer verkeer vanaf de Oelersteeg of Kanaaldijk voorrang vragen. Hierdoor worden de weggebruikers vanuit Delden in een ongewenste positie geplaatst.

Bijzonderheden

De bijzondere situatie ontstaat doordat weggebruikers een voorrangsweg opdraaien en onvoldoende rekening houden met het verkeer dat op die weg aanwezig is.

Gewenste maatregelen

De voorrangsregeling omdraaien waardoor het verkeer komend uit de richting Delden voorrang wordt krijgt.

Algemene overwegingen

Dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994) en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onder c van de Wegenverkeerswet 1994).

Inspraak

n.v.t.

Adviezen

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Door de verkeersadviseur is een positief advies gegeven over het verkeersbesluit.

Besluit

 • 1.

  De voorrangsregeling op de brug over het Twentekanaal op de Beckumerweg te Delden aan te passen, door de borden F05 en F06 overeenkomstig bijlage 1 RVV 1990 om te wisselen (F05 wordt F06 en F06 wordt F05). Hierdoor krijgt het verkeer vanuit Delden voorrang;

 • 2.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • 1.

  de betreffende wijkbeheerder van de afdeling Leefomgeving;

 • 2.

  de politie Hof van Twente.

 Publicatie

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

 Bezwaar

Binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. Nadere informatie over het maken van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website.

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

 

Goor, 28 mei 2019

 

namens Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

   

I. Falk

Medewerker Verkeer en Vervoer

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=225&cHash=8c099a36a890981471a7032791b243c7