Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019

donderdag 20 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019

De directeur van de Omgevingsdienst Twente,

 

 

overwegende dat:

• door de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente verschillende toezichts- en handhavingstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst Twente;

• de colleges van burgemeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten overeenkomstig artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de bevoegdheid hebben tot het aanwijzen van toezichthouders die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

• dertien deelnemende gemeenten en de provincie Overijssel, op verzoek van de Omgevingsdienst Twente, besloten hebben deze voornoemde bevoegdheid te mandateren aan de directeur, te weten:

 

- Gemeente Almelo - Gemeente Losser

- Gemeente Borne - Gemeente Oldenzaal

- Gemeente Dinkelland - Gemeente Rijssen-Holten

- Gemeente Enschede - Gemeente Tubbergen

- Gemeente Haaksbergen - Gemeente Twenterand

- Gemeente Hellendoorn - Gemeente Wierden

- Gemeente Hof van Twente - Provincie Overijssel

 

• de mandaatbesluiten van bovengenoemde partijen aanvaard zijn door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Twente;

 

gelet op:

- het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente;

- de artikelen 5:11 en 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en het besluit van gedeputeerde staten van Overijssel, aan de directeur van de Omgevingsdienst Twente waarbij mandaat is verleend voor het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, onderdeel milieu en, voor zover het een inrichting is waarvoor gedeputeerde staten het bevoegde gezag zijn, bouw en sloop) en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten, voor zover hun aard en strekking ter opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

o Wet milieubeheer (Wm) en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten, voor zover hun aard en strekking ter opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

o Wet bodembescherming (Wbb) en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten, voor zover hun aard en strekking ter opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

- dat de aanwijzing tevens betrekking heeft op ketentoezicht op de hiervoor genoemde wetgeving.

- dat de aanwijzing en daarmee de bijbehorende bevoegdheden van de toezichthouder bij uitdienst treden van de Omgevingsdienst Twente dan wel bij beëindiging van de tijdelijke opdracht (inhuur) vervallen.

 

B E S L U I T:

aan te wijzen als toezichthouder: de ambtenaren in de uitoefening van de functie ‘toezichthouder’ werkzaam bij de Omgevingsdienst Twente

 

als bedoeld in: titel 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht juncto artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te weten:

a) Medewerkers in dienst van de Omgevingsdienst Twente met een functie als toezichthouder;

b) Medewerkers in dienst van de Omgevingsdienst Twente met een akoestische functie of anderszins en aan wie incidenteel werk op wordt gedragen waarvoor de toezichthoudende bevoegdheden voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn;

c) Medewerkers van buiten de Omgevingsdienst die werkzaam zijn op basis van inhuur, of op een andere tijdelijke basis, en die belast zijn met de toezichthoudende taken behorende bij de functies zoals hiervoor genoemd.

 

De aanwijzing als toezichthouder vervalt voor de medewerkers met een dienstverband (als bedoeld onder a en b) bij uitdiensttreding bij de Omgevingsdienst Twente. De aanwijzing voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband of inhuurcontract (als bedoeld onder c) vervalt bij beëindiging van hun werkzaamheden voor de Omgevingsdienst Twente.

 

Aan de voornoemde medewerkers (als bedoeld onder a t/m c) wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens voornoemde wet- en regelgeving, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 

Slotbepaling

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. Op grond van artikel 56b lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt dit besluit bekend gemaakt via het provinciale blad van de deelnemende provincie en het gemeenteblad van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is er namelijk nog geen publicatieblad ingesteld als in artikel 56aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Dit besluit werkt terug tot 1 januari 2019.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019”.

 

 

Almelo, 29 april 2019

 

 

 

Namens de betrokken colleges van burgemeester en wethouders van de Twentse gemeenten en het college van gedeputeerde staten van Overijssel,

Ir. J.W. Strebus

Directeur van de Omgevingsdienst Twente

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=228&cHash=798ee0ed9090672092e5a81c559e284a