Bekendmakingen

Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent controleprotocol voor de accountantscontrole Veiligheidsregio Twente 2018 en volgende jaren

vrijdag 15 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente houdende regels omtrent controleprotocol voor de accountantscontrole Veiligheidsregio Twente 2018 en volgende jaren

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente;

 

gelet op:

 

artikel 213 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Controleprotocol voor de accountantscontrole Veiligheidsregio Twente 2018 en volgende jaren

 

1. Inleiding

 

Dit protocol stoelt op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet waarin het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente een accountant aanwijst voor controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening, de daarover te verstrekken accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

1.1 Doelstelling

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van 2018 en volgende jaren van de Veiligheidsregio Twente.

 

Het algemeen bestuur kan tevens nadere aanwijzingen aan de accountant geven, voor zover dit uitgaat boven de wettelijke minimumeisen.

1.2 Wettelijk kader

De Gemeentewet, artikel 213, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

 

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn.

 

Om deze controle mogelijk te maken heeft het algemeen bestuur een controleverordening artikel 213 Gemeentewet vastgesteld, welke bepalingen eveneens voor de accountantscontrole van toepassing zijn.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle

 

Zoals in artikel 213 Gemeentewet is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening worden uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant en gericht zijn op het geven van een oordeel over:

 • De getrouwe weergaven van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;

 • Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelen, waaronder interne verordeningen;

 • Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de of bij krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 Gemeentewet. (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);

 • De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

 • De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet alsmede de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NBA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties

 

In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden vermeld in de accountantsverklaring. De minimumeisen zijn:

 

Goedkeuringstolerantie

 

Strekking accountantsverklaring

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1% <3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3% <10%

≥ 10%

-

 

Onder fouten en/of onzekerheden wordt verstaan fouten en/of onzekerheden met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening en/of rechtmatigheid van de aan de jaarrekening ten grondslag liggende beheershandelingen.

 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van de fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruiker wordt beïnvloed.

 

Naast de bovenstaande goedkeuringstoleranties is er sprake van de rapporteringstolerantie. De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De rapporteringtolerantie spitst zich toe op die elementen die het algemeen bestuur in de rapportage van de accountant terug wil zien, zonder dat dit de accountantsverklaring beïnvloedt. Deze elementen kunnen, indien ze niet adequaat worden afgehandeld, in de toekomst wellicht leiden tot een afkeurende verklaring.

4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria

 

Voor het beoordelen van de rechtmatigheid zijn er negen criteria. In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan de volgende criteria:

 • Calculatiecriterium;

 • Valuteringscriterium;

 • Adresseringscriterium;

 • Volledigheidscriterium;

 • Aanvaardbaarheidscriterium;

 • Leveringscriterium.

 

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteedt moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:

 • Begrotingscriterium;

 • Voorwaardencriterium;

 • Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

5. Reikwijdte accountantscontrole

 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is gericht op:

 • 1.

  De naleving van wettelijke kaders, zoals opgenomen in het normenkader. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.

 • 2.

  De naleving van de volgende kaders:

  • de begroting;

  • de financiële verordening art. 212 Gemeentewet;

  • de controleverordening art. 213 Gemeentewet;

  • de overige kaders zoals opgenomen in de kolom “regelgeving intern” van het normenkader voor zover deze betrekking hebben op recht, hoogte of duur.

 

Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden deze in de rapportage en oordeelsweging uitsluitend betrokken indien en voor zover het door het algemeen bestuur of hogere overheden vastgestelde regels betreft. Interne regels door het dagelijks bestuur vallen hier buiten. Deze interne regels kunnen wel relevant zijn voor de nadere vaststelling van de invulling van “hogere” besluiten, maar deze regels zijn op zich geen object van onderzoek.

6. Rapportering accountant

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt:

 

Interim controle

In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een managementletter uitgebracht. In de rapportage worden de bevindingen opgenomen over de opzet en werking van de administratieve organisatie, de rechtmatigheid van het financieel beheer, aanwezige risico’s en het risicobeheer en de besturing en beheersing van de organisatie. De managementletter wordt verstrekt aan het dagelijks bestuur.

 

Verslag van bevindingen bij de jaarrekening

In overeenstemming met de gemeentewet wordt over de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het algemeen bestuur. Het verslag van bevindingen wordt voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant voorgelegd aan het dagelijks bestuur met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op dit verslag te kunnen reageren. Indien nodig worden hierin ook essentiële ontwikkelingen en aanbevelingen opgenomen die tijdens de tussentijdse controle naar voren zijn gekomen.

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden gespecificeerd toegelicht naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium etc.). Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie overschrijden worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Veiligheidsregio Twente gehanteerde geautomatiseerde informatievoorziening.

 

Accountantsverklaring

In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de jaarrekening kan vaststellen.

 

Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit controleprotocol treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018. Met dit besluit komen eerdere versies en aanvullingen te vervallen.

Vastgesteld te Hengelo, 3 december 2018,

De secretaris,

De voorzitter,

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=23&cHash=971c7e96dc7f150504ce9bb19f3a4903