Bekendmakingen

Verkeersbesluit   Onderwerp:Gondalaan (Goor):Instellen eenrichtingverkeer tussen huisnr. 46 en Beukenstraat Kenmerk: 731505 Datum:11 juni 2019Bijlage(n):-

maandag 24 juni 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluit   Onderwerp:Gondalaan (Goor):Instellen eenrichtingverkeer tussen huisnr. 46 en Beukenstraat Kenmerk: 731505 Datum:11 juni 2019Bijlage(n):-      

Logo Hof van Twente

Aanleiding

In de woonwijk ’t Gijmink in Goor vindt grootschalige bodemsanering plaats. Hierbij wordt met asbest verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Langs de Gondalaan, in de wijk

’t Gijmink, staan monumentale eikenbomen. Op 12 juli 2018 heeft het college besloten de bomen langs deze laan zo veel mogelijk te behouden en ter plaatse de asbest door middel van een risico beperkende maatregel duurzaam af te dekken, conform de adviezen van de werkgroepen Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg. Het adviesrapport “behoud monumentale bomen ’t Gijmink”, opgesteld door de werkgroepen, is daarbij de basis geweest voor het besluit.

Om de benodigde groei-/leefruimte voor de monumentale bomen te creëren en risico reducerende maatregelen te kunnen aanbrengen in de bermen voor restverontreiniging nabij de bomen, zal op een deel van de Gondalaan, globaal tussen de J.M. De Bruijnstraat en de Meidoornstraat de weg smaller gemaakt moeten worden. De inrichting van de weg en de bermen, maakt het op dit deel niet mogelijk voor tegemoetkomend verkeer om elkaar te kunnen passeren. Het is daarom nodig om voor het gedeelte tussen huisnr. 46 en de Beukenstraat eenrichtingverkeer in te stellen.

Dit advies was reeds opgenomen in het adviesrapport “behoud monumentale bomen ’t Gijmink”. In het besluit van 12 juli 2018 is daarom door het college besloten in principe bereid te zijn tot het nemen van een verkeersbesluit als gevolg van het tweezijdig behouden van de monumentale bomen. Dit verkeersbesluit geeft uitvoering aan dit advies.

Juridische achtergrond

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit.

Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

De weg waarover in dit besluit wordt besloten, is in beheer bij de gemeente Hof van Twente.

Overwegingen

Beschrijving van het gebied, weg of straat

De Gondalaan is gelegen binnen de bebouwde kom van Goor. De huidige toegestane snelheid is 30 km/uur.

Beschrijving van de functie of het beoogd functioneren

De wegen in Goor zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg. Dit betekent dat hier de woon- en verblijfsfunctie centraal staan.

Bestaande verkeersmaatregelen

N.v.t.

Plaatsvindend weggedrag

Het weggedrag is in overeenstemming met de inrichting van de weg.

Gewenste maatregel

Om de benodigde groei-/leefruimte voor de monumentale bomen te creëren zal op een deel van de Gondalaan, globaal tussen de J.M. De Bruijnstraat en de Meidoornstraat de weg smaller gemaakt moeten worden. De inrichting van de weg en de bermen, maakt het op dit deel niet mogelijk voor tegemoetkomend verkeer om elkaar te kunnen passeren. Het is daarom nodig om voor het gedeelte tussen huisnr. 46 en de Beukenstraat eenrichtingverkeer (noord-zuid) in te stellen.

Algemene overwegingen

Dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onder c van de Wegenverkeerswet 1994).

Inspraak

Er zijn in de periode 2018-2019 diverse inloopavonden voor aanwonenden georganiseerd, waarin o.a. het instellen van eenrichtingverkeer aan de orde is gekomen.

Adviezen

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Door de verkeersadviseur is een positief advies gegeven over het verkeersbesluit.

Besluit

1. Het instellen van eenrichtingverkeer (richting noord-zuid) door het plaatsen van borden C2 en C3, overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen),

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • 1.

    de betreffende wijkbeheerder van de afdeling Leefomgeving;

  • 2.

    de politie Hof van Twente.

 Publicatie

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

 

Bezwaar

Binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. Nadere informatie over het maken van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

 

Goor, 11 juni 2019

 

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=231&cHash=27e7d60d53e088b3207c7eff50aa1458