Bekendmakingen

Verkeersbesluit   Onderwerp: Speltstraat (Markelo) Instellen 30 km/uur zone Kenmerk: 744389 Datum: 5 september 2019 Bijlage(n):1

woensdag 11 september 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit   Onderwerp: Speltstraat (Markelo) Instellen 30 km/uur zone Kenmerk: 744389 Datum: 5 september 2019 Bijlage(n):1      

Logo Hof van Twente

Aanleiding

In het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan zijn alle wegen binnen de bebouwde kom van Markelo met uitzondering van een gedeelte van de wegvakken op de Goorseweg, Pr. Beatrixsraat, Pr. Irenestraat en de Holterweg gecategoriseerd als erftoegangsweg met een bijbehorende maximumsnelheid van 30 km/uur. De Speltstraat in Markelo is een nieuwe straat met nieuwbouw woningen. Het is wenselijk dat hier ook een 30km/uur regime zal gelden.

Juridische achtergrond

In artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is bepaald dat het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens en onderborden, waardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd moet worden vastgesteld in een verkeersbesluit. Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing en/of verwijdering van de verkeerstekens die worden genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). De weg waarover in dit besluit wordt besloten, is in beheer bij de gemeente Hof van Twente. 

Overwegingen

Beschrijving van het gebied, weg of straat

De Speltstraat is gelegen binnen de bebouwde kom aan de rand van Markelo. De Speltstraat loopt in een U-vorm en beide uiteinden sluiten aan op de Herikeresweg. De huidige toegestane snelheid is 50 km/uur.

Beschrijving van de functie of het beoogd functioneren

De wegen in Markelo zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg. Dit betekent dat hier de woon- en verblijfsfunctie centraal staan. Het snelheidsregime komt in de huidige situatie nog niet overeen met de wegcategorie.

Bestaande verkeersmaatregelen

Op de Speltstraat zijn geen verkeersmaatregelen van toepassing. Ter hoogte van huisnr. 23 bevindt zich een drempel. 

Gewenste maatregelen

Gezien de wegcategorisering binnen de bebouwde kom van Markelo en de doelstellingen die zijn gesteld in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, is het wenselijk om een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op de Speltstraat.

Algemene overwegingen

Dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994) en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2, lid 1, onder c van de Wegenverkeerswet 1994). 

Inspraak

N.v.t. 

Adviezen

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Door de verkeersadviseur is een positief advies gegeven over het verkeersbesluit.

Besluit

Instellen van een zonale maximumsnelheid van 30 km/uur op de Speltstraat in Markelo, door middel van het plaatsen van de borden A0130zb en A0230ze, overeenkomstig bijlage 1 van het RVV 1990;

een afschrift van dit besluit te zenden aan:de betreffende wijkbeheerder van de afdeling Openbare Ruimte;

de politie Hof van Twente. PublicatieDit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het huis-aan-huisblad het Hofweekblad en op de site https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Bezwaar

Binnen zes weken nadat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. 

Goor, 5 september 2019 

J.B.H. Meijer Allround medewerker Verkeer en vervoer

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=245&cHash=40b42596e77b23eb337889fb12ca4055