Bekendmakingen

Ondersteuning particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp

vrijdag 28 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenOndersteuning particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

Overwegende dat:

de raad op 10 november 2015 een motie heeft aangenomen om financiële middelen beschikbaar te stellen om initiatieven die gericht zijn op de ondersteuning van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente;

duizenden mensen vanwege de onveilige situatie in hun land op de vlucht zijn;

dat onder de inwoners van Hof van Twente spontaan initiatieven ontstaan gericht op het bieden van steun en hulp aan vluchtelingen, al dan niet in hun land van herkomst;

de raad van mening is dat dergelijke initiatieven blijk geven van een grote betrokkenheid van de inwoners van Hof van Twente met het lot van vluchtelingen en de soms erbarmelijke situatie waarin zij verkeren;

dat dergelijke initiatieven bij gebrek aan financiële middelen soms moeilijk of niet van de grond komen, waardoor deze niet het effect sorteren die nodig is en vluchtelingen niet die hulp kan worden geboden die zij nodig hebben;

dat het bieden van lokaal georganiseerde hulp preventief kan werken, wat de kans vergroot dat vluchtelingen in hun eigen land geholpen worden, waardoor ze geen gevaarlijke overtochten hoeven te maken;

hier voor de gemeente Hof van Twente een verantwoordelijkheid ligt om zoveel als mogelijk initiatieven van haar inwoners als hier bedoeld te faciliteren.

de wens van de raad is ondersteuning te bieden aan particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente;

het realiseren van de initiatieven die om steun vragen individueel te beoordelen op redelijkheid en kans van slagen.

en gelet op artikel 2, 3 en 5 van de Algemene subsidieverordening 2016;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de subsidieregel “Ondersteuning particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp”.

Deze subsidieregel is de grondslag voor de beoordeling van aanvragen voor subsidie die in het kader van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp worden gedaan.

Grondslag voor deze subsidieregel is hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2016 vastgesteld op 12 april 2016.

 

Regel 1

Subsidiabel zijn activiteiten en/of initiatieven die gericht zijn op:

 • a.

  Het bieden van steun en hulp aan vluchtelingen, al dan niet in hun land van herkomst;

 • b.

  Het initiatief valt binnen de sectoren waar de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft: zorg en welzijn en sluit aan op gemeentelijk beleid.

Regel 2

De initiatieven en activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

a.Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente ten gunste van

vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente;

 • b.

  Het initiatief is van bijzonder belang en is ten gunste van vluchtelingenhulp zowel binnen als buiten onze gemeente;

 • c.

  Het betreft een initiatief dat nog plaats moet vinden. Het initiatief mag niet reeds gestart zijn of al hebben plaatsgevonden;

 • d.

  Het initiatief is afkomstig van non-profit instellingen (verenigingen, stichtingen), statutair gevestigd binnen de gemeente Hof van Twente.

Regel 3

Activiteiten kunnen worden ondersteund met een éénmalige subsidie.

Regel 4

Een éénmalige subsidie bedraagt maximaal 50% van de naar het oordeel van het college noodzakelijk te maken kosten ten behoeve van het initiatief of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een maximum van € 2.500,00.

Regel 5

 • 1.

  Voor de activiteiten die in het kader van de ondersteuning van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente georganiseerd worden, is een totaalbedrag van € 35.000,00 beschikbaar. Dit is het subsidieplafond.

 • 2.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 mei 2017 tot en met 31 december 2018.

Regel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 mei 2017 en eindigt van rechtswege op 1 januari 2019.

Regel 7

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen afwijken van het bepaalde in deze subsidieregel voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Regel 8

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Subsidieregel ondersteuning particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 28 maart 2017

 

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

 

Toelichting op de subsidieregel ter ondersteuning van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp”.

 

De subsidieregel is voor non-profitinstellingen die in de gemeente Hof van Twente gevestigd zijn en die zich bezig houden met particuliere initiatieven die gericht zijn op de ondersteuning van vluchtelingenhulp binnen en buiten onze gemeente . Het betreft inzamelacties van goederen zoals kleding, speelgoed, voedsel en geld of enige andere vorm van hulp aan vluchtelingen. Alleen nieuwe initiatieven worden gesubsidieerd en het initiatief mag zowel ten goede komen aan vluchtelingenhulp binnen als buiten onze gemeente.

In Regel 5, lid 1 is bepaald dat er een subsidieplafond is. Met dit artikel wordt voldaan aan artikel 4:25 van de Awb en artikel 5 van de ASV waarin is bepaald dat het subsidieplafond bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt vastgesteld.

Deze subsidieregel ziet op vluchtelingenhulp en niet op ontwikkelingshulp.

Deze subsidieregel eindigt van rechtswege op 1 januari 2019.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=39&cHash=b61f3347579ba2361f03270008ada6a6