Bekendmakingen

Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval 2018

vrijdag 28 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsUitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval 2018

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

gelet op de verordening “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente”;

 

overwegende dat;

 

de gemeenteraad van Hof van Twente heeft besloten om per 1 januari 2017 diftar in te voeren waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

 

het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van “Afval scheiden loont” een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen die hoger is dan gemiddeld;

 

aansluiting wordt gezocht bij de begripsomschrijving neergelegd in artikel 1 van de verordening “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente”;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente 2018.

Artikel. 1 Aanvraag

1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij het college.

2. Aanvragen dienen te worden ingediend vóór 1 oktober van het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

3. Een aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt eenmalig gedaan.

4. Jaarlijks zal gecontroleerd worden of de gegevens actueel zijn.

5. De belastingplichtige is verplicht tot het verlenen van medewerking zoals in de verordening “Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente” is bepaald.

 

Artikel 2 Voorwaarden

1. Een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing wordt toegekend indien:

a. de belastingplichtige een medische verklaring over legt van hemzelf en/of een belanghebbende, die behoort tot het huishouden van de belastingplichtige of

b. een factuur van de apotheek dan wel van de ziektekostenverzekeraar over legt waaruit blijkt dat hulpmiddelen worden afgenomen die leiden tot extra afval.

2. Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder lid 1 van deze regeling, geldt dat de compensatie wordt toegekend als het aantal liters restafval meer dan 960 liter per jaar bedraagt. Het aantal liters wordt bepaald door het aantal aanbiedingen te vermenigvuldigen met de inhoudsmaat van het inzamelmiddel

3. Indien een belastingplichtige in aanmerking komt voor een tegemoetkoming bedraagt deze tegemoetkoming maximaal het bedrag dat gelijk staat aan het 10 keer aanbieden van een 240 liter restafvalcontainer.

4. De tegemoetkoming geldt per belastingplichtige.

 

Artikel 3 Controle onvermijdbaar medisch afval

1. In de periode van 1 oktober tot en met 31 december zullen steekproefsgewijs aanvragers of rechthebbenden benaderd worden om aan te tonen dat zij onvermijdbaar medisch afval hebben.

2. Bij de aanvraag verklaart de aanvrager, middels het vastgestelde formulier, dat hij/zij onvermijdbaar medisch afval heeft.

3. Op het moment dat het college bij deze controle constateert dat de gegevens niet meer actueel zijn zal de tegemoetkoming naar rato worden verrekend.

4. Als de aanvrager niet het gehele jaar belastingplichtig is geweest wordt de tegemoetkoming naar rato verrekend.

 

Artikel 4 Uitbetalen/Verrekening tegemoetkoming

De tegemoetkoming zal worden uitbetaald in maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming van toepassing is.

 

Artikel. 5 Overige bepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald worden als: “Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval 2018”.

2. De “Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval 2017” van 1 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de datum van ingang van deze uitvoeringsregeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor het jaar 2017.

3. De ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2018.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 30 oktober 2018.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop%5Bpublication%5D=45&cHash=fc56e9c1b715b5e41e507bdb5a35f39d