Bekendmakingen

Intrekken subsidieregels Hof van Twente 2017

vrijdag 12 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenIntrekken subsidieregels Hof van Twente 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

overwegende dat door de gemeenteraad op 7 maart 2017 de Basis Infra Structuur Hof van Twente 2018-2022 is vastgesteld;

 

dat het gewenst is de wijziging van beleid die hiervan het gevolg is vast te leggen in geactualiseerde subsidieregels;

 

gelet op het bepaalde neergelegd in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 

a. in te trekken de subsidieregels Hof van Twente 2017:

1. Beleidsterrein Sport, vastgesteld op 17 mei 2016,

2. Beleidsterrein Cultuur, vastgesteld op 17 mei 2016,

3. Beleidsterrein Zorg, vastgesteld op 17 mei 2016,

4. Beleidsterrein Jeugd, vastgesteld op 17 mei 2016,

5. Beleidsterrein Accommodaties, vastgesteld op 17 mei 2016,

6. Beleidsterrein Buurtschappen, vastgesteld op 17 mei 2016,

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen, vastgesteld op 17 mei 2016,

8. Beleidsterrein Recreatie en Toerisme, vastgesteld op 17 mei 2016,

9. Eénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd, vastgesteld op 17 mei 2016;

10. Subsidie ter ondersteuning van initiatieven gericht op de bevordering van de sociale kwaliteit en cohesie in 2017, vastgesteld op 6 december 2016.

 

b. vast te stellen de subsidieregels Hof van Twente 2018:

1. Beleidsterrein Sport,

2. Beleidsterrein Cultuur,

3. Beleidsterrein Zorg,

4. Beleidsterrein Jeugd,

5. Beleidsterrein Accommodaties,

6. Beleidsterrein Buurtschappen,

7. Beleidsterrein Promotie van de kernen,

 

9. Eenmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd;

10. Eenmalige subsidie voor bevordering sociale kwaliteit en cohesie.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Verordening: de Algemene subsidieverordening 2016 (hierna Asv 2016) vastgesteld door de raad op 12 april 2016;

Jeugd Inwoners van de gemeente Hof van Twente in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar;

Ouderen Inwoners van de gemeente Hof van Twente in de leeftijd van boven de AOW gerechtigde leeftijd;

Kwetsbaren Inwoners van Hof van Twente waarbij sprake is van (kans op) zeer geringe maatschappelijke participatie ten aanzien van werk, onderwijs en vrije tijd met in het algemeen een lage sociaal-economische status (van de ouders).

Artikel 2 Subsidieplafonds

Subsidies worden verleend met in achtneming van het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Asv 2016.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze subsidieregels treden in werking met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 4 Citeertitel

Deze subsidieregels worden aangehaald als “Subsidieregels Hof van Twente 2018”.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 23 mei 2017

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/actuele-bekendmakingen/bekendmaking.html?tx_windgvop_windgvop[publication]=91&cHash=70e334b30ecdb00e0ea734b96b798936