Melding wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen. Hieronder wordt verstaan wegen, trottoirs, fietspaden, bermen en sloten. Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755.

Meldingen over verharding, onkruidbestrijding, straatvegen, bermen en sloten doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Verharding

Meldingen met betrekking tot de onderhoudstoestand van verhardingen doet u bij de gemeente. Bij verharding moet u denken aan: straatklinkers, asfalt, half verharde wegen en trottoir(tegels). Onveilige situaties worden met spoed verholpen en overige meldingen worden in de onderhoudsplanning meegenomen.

Onkruidbestrijding

Minimaal twee keer per jaar wordt het onkruid op wegen bestreden. Meldingen over de onderhoudstoestand van onkruid doet u bij de gemeente. Zie ook de berichtgeving over onkruidbestrijding op verharding.

Straatvegen

De gemeente werkt met een veegschema (update 2015 volgt). Uitgangspunt is dat alle wegen binnen de bebouwde kom 10 keer per jaar worden geveegd. Een verontreinigde gemeentelijke weg kunt u bij de gemeente melden.

Bermen

Twee keer per jaar maait de gemeente de bermen. In het voorjaar worden de eerste meter van de berm en de uitzichthoeken bij kruisingen gemaaid. Het belangrijkste aspect is de verkeersveiligheid. In het kader van de Flora en Fauna wetgeving wordt er gestreefd om na 1 juni te starten met de maaiwerkzaamheden. In het najaar wordt de gehele berm gemaaid. Een melding over de onderhoudstoestand van bermen (zoals gaten en hoog gras) doet u bij de gemeente.

Sloten

De gemeente heeft de rol om de bij de gemeente in beheer zijnde sloten te beheren en te onderhouden. In de gemeente bevinden zich tevens watergangen in beheer bij het Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel.

Meldingen over onderhoud aan sloten van het waterschap kunt u doen bij genoemde waterschappen.

Bij gemeentelijke sloten wordt onderscheid gemaakt tussen watervoerende sloten en zaksloten. Watervoerende sloten worden één keer per jaar gemaaid. Zaksloten worden één keer per twee jaar gemaaid. De periode van sloten maaien is 1 september tot en met 31 december. 

Een melding over de onderhoudstoestand van sloten en verstopte duikers doet u bij de gemeente. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de drooglegging van percelen. Voor meldingen van wateroverlast dient contact opgenomen te worden met de genoemde waterschappen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/meldingen-openbare-ruimte/melding-wegen.html