Tweede uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld

12 april 2018 13:51

Het tweede uitvoeringsprogramma op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 is 10 april vastgesteld door het College van B&W. In 2018 gaan wij met onze samenwerkingspartners zoals de politie, het platform IVZ van de Veiligheidsregio Twente en het Veiligheidshuis ons inzetten voor onder andere de volgende prioriteiten:

In 2018 hebben wij onderstaande prioriteiten gesteld per thema. Deze prioriteiten zijn in lijn met de plannen en samenwerkingsafspraken van en met onze partners zoals politie, het platform IVZ van Veiligheidsregio Twente, Veiligheidshuis en het RIEC Oost Nederland.

  1. Veilige buurt voor iedereen
  • Veilige kernen en wijken

Per 1 oktober beschikt de gemeente Hof van Twente over een sluitende aanpak in het kader van personen met verward gedrag. In het kader van inbraakpreventie gaan we de zelfredzaamheid en betrokkenheid in de kernen Delden, Hengevelde en Bentelo actief stimuleren in samenwerking met onze wijkagenten.

Voorafgaande aan de vakantieperiodes wordt actief ingezet op preventieadvies in het kader van woninginbraken en heling. De complete herziening van de APV wordt eind 2018 afgerond.

  • Verbeteren objectieve veiligheid

Het terugdringen van fietsdiefstallen blijft prioriteit, vooral bij de treinstations in Goor en Delden. Periodieke ruimingsacties van wrakken en weesfietsen worden, in samenwerking met onder andere de politie, dit jaar georganiseerd. In het kader van inbraakpreventie worden nieuwe activiteiten ontwikkeld om dit onder de aandacht te brengen bij onze burgers.

  • Aanpak jeugdoverlast en criminaliteit

Begin 2018 is een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een uitvoeringsprogramma 2018 in het kader van preventie en handhaving alcohol en middelengebruik onder jongeren. Partners vanuit o.a. het onderwijs, vrijwilligersorganisaties, horeca, Halt, Tactus en de politie waren hierbij aanwezig. Eind 2018 wordt het uitvoeringsprogramma opgeleverd. Een belangrijke verbinding wordt gemaakt met het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet.

      2. Georganiseerde criminaliteit aanpakken

  • Verbeteren interne en externe informatiepositie

In het tweede kwartaal wordt de lokale aanpak ondermijning verder vorm gegeven. Er ligt al een goede basis met de bestaande werkgroep in het kader van adresfraude en de veiligheidscontroles. Ook onze burgers kunnen onbewust slachtoffer worden van ondermijnende criminaliteit. Binnen onze gemeente kennen we veel buitengebied, met daarin ook leegstaande schuren. Een fenomeen wat zich inmiddels ook in onze omgeving manifesteert is het feit dat schuren worden verhuurd aan malafide personen die daarin druggerelateerde of andere criminele activiteiten ontplooien. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied kan hierbij ondersteunen. Vanaf het tweede kwartaal wordt onderzocht of KVO Buitengebied in onze gemeente is te organiseren. 

  • Verdergaande integratie van bestuurlijke aanpak met strafrechtelijke aanpak

De regionale en lokale aanpak hennep wordt in 2018 voortgezet. De burgemeester beoogt de lokale aanpak meer te profileren in het straatbeeld door middel van het plaatsen van posters bij opgerolde hennepkwekerijen en het verspreiden van folders in de buurt. 

Voor meer details verwijzen wij u naar de volledige notitie op onze website.

wordcloud veiligheid

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/04/artikel/tweede-uitvoeringsprogramma-integraal-veiligheidsbeleid-vastgesteld-3265.html