Visie 2018 – 2022 “Samen Doen”!

14 mei 2018 15:19

Het CDA en de VVD van de gemeente Hof van Twente hebben de coalitieonderhandelingen afgerond. Als resultaat hiervan bieden zij nu het concept van de visie 2018 – 2022, getiteld “Samen Doen!”, aan de gemeenteraad aan. Deze visie geeft op hoofdlijnen de gewenste richting aan voor de komende vier jaren. De concept-visie wordt op 22 mei 2018 in de gemeenteraad besproken.

Open visie

Formateur Martin Verbeek zegt: “We hebben gekozen voor een visiedocument, omdat we een duidelijk beeld voor ogen hebben waar we de komende jaren naartoe willen werken. Bewust kiezen we voor een open visie. Hiermee bieden we ook nadrukkelijk een handreiking aan de andere fracties in de gemeenteraad om hier samen invulling aan te geven. Door te kiezen voor een open visie behouden we flexibiliteit en kunnen we op een passende manier inspelen op de behoeftes van onze inwoners en maatwerk leveren.”

Opzet van de visie

“In drie stappen beschrijven we onze visie en onze aanpak daarbij. Allereerst geven we inzicht welke ontwikkelingen op ons afkomen. We geven aan wat we hierbij belangrijk vinden en waar we samen willen staan in 2022. Als tweede stap beschrijven we hoe we dat vanuit een samenhangende visie kunnen  bereiken. Dit doen we door drie belangrijke pijlers te presenteren: 1) Participatie, 2) Innovatie en 3) Investeren.

Als derde stap hebben we een strategische agenda aan deze visie gekoppeld: de “doe-” zaken voor de komende vier jaar.”

Vertrouwen

Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. De portefeuilles zijn mede aan de hand van de drie pijlers op een logische manier verdeeld. Hierbij zijn ook “dwarsverbanden” gelegd ten aanzien van enkele belangrijke onderwerpen, zoals het sociaal domein. 

De fracties van het CDA en de VVD zijn verheugd over het bereikte resultaat: “We hebben er alle vertrouwen in dat deze visie een brede basis biedt om de komende vier jaar samen de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen in onze Hof aan te gaan. Bijdragen aan geluk en welzijn van onze inwoners dát is ons hoofddoel, kortom: “Samen Doen!”

Gemeentehuis Hof van Twente

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2018/05/artikel/visie-2018-2022-samen-doen-3290.html