Aanvragen subsidie 2020 voor jaarlijks terugkerende en voor eenmalige activiteiten

29 mei 2019 09:32

Het college van B&W heeft op dinsdag 28 mei 2019 de subsidieregels voor 2020 vastgesteld. De nieuwe subsidieregels staan op de gemeentelijke website.

Er kunnen aanvragen worden ingediend voor:

 • jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)
 • eenmalige activiteiten (subsidieregels 9)
 • eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)
 • accommodaties (investeringen en beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed) 

Subsidie aanvragen?

Als u meent dat uw organisatie in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de beleidsterreinen: sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen, en promotie van de kernen. 

Subsidie jaarlijks terugkerende activiteiten (basissubsidie)

Als u in voorgaande jaren een subsidie heeft ontvangen o.g.v. de subsidieregels die vallen onder de beleidsterreinen sport, cultuur, zorg, jeugd, accommodaties, buurtschappen en promotie van de kernen dan komt u wellicht ook in 2020 voor een subsidie in aanmerking. 

Nadere informatie kunt u vinden op onze website bij de betreffende subsidieregels.  

Subsidie eenmalige activiteiten

Subsidies voor investeringen Accommodaties (subsidieregel 5 a)

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

Subsidie voor participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie 

Bent u van plan om met uw organisatie in 2020 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd of wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen, dan kunt u daar misschien een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. 

De subsidie kan worden toegekend aan verenigingen of stichtingen

Voor de volgende activiteiten zijn éénmalige subsidies beschikbaar:

 • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  
 •  Maatschappelijke initiatieven buurtschappen
 • Jubileumactiviteiten voor jubilea van 25 jaar of een veelvoud daarvan.

Eenmalige subsidie sportstimulering (subsidieregel 10)

Deze subsidie kan aangevraagd worden door sportverenigingen voor:

 • Kwaliteitsbevordering vrijwilligerswerk
 • Sportactiviteiten voor mensen met een beperking
 • Inzet langdurig werklozen, herintreders, mensen met een arbeidshandicap, re-integratie en vitale senioren bij activiteiten
 • Sportactiviteiten gericht op participatie en voorkoming eenzaamheid kwetsbare ouderen
 • Activiteiten gericht op ontwikkeling en ontmoeting van de jeugd
 • Activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit van de vereniging
 • Bijdrage in de organisatie van grootschalige landelijke, internationale sportevenementen.

Aanvraagperiode

Voor alle subsidies moet de aanvraag ingediend worden in de periode 

1 juni tot 15 september 2019.

Digitaal aanvraagformulier

De subsidieaanvraag moet ingediend worden via een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op onze website. Voor het indienen van een subsidieaanvraag heeft u eHerkenning nodig. 

Aanvragen

U wordt geadviseerd om voordat u een aanvraag indient, eerst de verordening en de subsidieregels goed te lezen om te bepalen of een eventuele aanvraag kans op succes heeft. De subsidieregels zijn te zien op de website van de gemeente Hof van Twente. 

Nadere informatie over alle subsidies kunt u vinden op onze  website https://www.hofvantwente.nl/subsidies  

gemeentehuis

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/05/artikel/aanvragen-subsidie-2020-voor-jaarlijks-terugkerende-en-voor-eenmalige-activiteiten-3602.html