Ontwikkeling op 89 erven door het Veegplan 2019!

11 juli 2019 16:04

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken.

Eén van de manieren waarop we dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Dit doen we om het buitengebied leefbaar en vitaal te houden voor nu en de toekomst. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten- en tijdbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van het tweede Veegplan. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van dit tweede Veegplan en het mogelijk opstarten van het derde Veegplan.

Veel animo

In februari van dit jaar informeerden wij u over het grote aantal aanmeldingen voor het Veegplan 2019. De aanmeldingen hadden ondermeer betrekking op het toevoegen van rood-voor-rood woningen in het buitengebied, kleinschalige uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid en ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing(vab). In de periode tot nu hebben de deelnemers erfinrichtingsplannen en haalbaarheidsonderzoeken aangeleverd. Bij de erfinrichtingsplannen gaat het vaak om een groene inpassing. Iedere ontwikkeling op dat gebied draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.Deze rapporten samen maken deel uit van het Veegplan 2019. Op maar liefst 89 erven wordt de bestemming gewijzigd. Ook zijn er ambtelijke wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente meegenomen.

Sloopvouchers

In de gemeente Hof van Twente is het mogelijk om voor stallen, kapschuren en soortgelijke agrarische bouwwerken, die niet meer in gebruik zijn, een sloopvoucher te krijgen.Deze sloopvoucher kan worden ingezet om op eigen erf een nieuw bouwplan te realiseren. De sloopvoucher kan ook worden verhandeld, zodat de nieuwe eigenaar een ontwikkeling in het buitengebied kan realiseren. Een sloopvoucher kan bijvoorbeeld worden benut voor de bouw van een compensatiewoning, het vergroten van een bestaande woning en/of de uitbreiding van kleinschalige niet-agrarische bedrijven.In het Veegplan 2019 is veelvuldig gebruik van de sloopvouchers gemaakt. In totaal wordt ca 30.000 m2 te slopen agrarische bebouwing ingezet. Door het inzetten van de sloopvouchers ontstaat ook de sloopverplichting. Dat betekent dat als gevolg van dit veegplan in totaal ca 30.000 m2 aan leegstaande agrarische bebouwing wordt gesloopt binnen afzienbare tijd.

Inzagetermijn

Het college heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2019 met ingang van donderdag 11 juli 2019 ter inzage te leggen. De inzagetermijn loopt tot en met woensdag 21 augustus 2019. Een ieder kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.

Veegplan 2020

Gezien de getoonde belangstelling voor de eerste twee versies van het veegplan overwegen we in het najaar van 2019 een derde Veegplan voor het buitengebied voor te bereiden. Heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Hopelijk is het volgende Veegplan dan voor u een uitkomst!

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Maarten Nieboer, Dennis Witteveen of Jeroen Overbeek van het team Ruimtelijke Domein van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547-858585 of mail naar: veegplan@hofvantwente.nl

Veegplan buitengebied

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2019/07/artikel/ontwikkeling-op-89-erven-door-het-veegplan-2019-3632.html