Taalaanbieders in Twente gaan aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

Na een aanbestedingsprocedure zijn zes taalaanbieders aangewezen die de inburgeraars in Twente vanaf 1 januari 2022 de Nederlandse taal gaan leren. Op 28 oktober wordt de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de aanbieders bezegeld met de ondertekening van de contracten. 

Nieuwe wet inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in onze maatschappij. Gemeenten voeren de regie over het inburgeringsproces. Binnen deze nieuwe wet moeten inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau leren, hiervoor zijn verschillende leerroutes: de onderwijsroute, de zelfredzaamheidsroute en de reguliere B1-route. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inkopen van deze leerroutes. Voor de zomer heeft er een regionale aanbestedingsprocedure gelopen voor de B1-route. Veruit de grootste groep inburgeraars zal deze route gaan volgen. Zij leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal en vergroten hun perspectief op de arbeidsmarkt door het leren van de taal te combineren met (vrijwilligers)werk.

Divers aanbod voor iedereen

Zes taalaanbieders -ROC van Twente, Saxion hogescholen, Windesheim, Taalswitch, het Budak College en WES Educatie- hebben de aanbesteding gegund gekregen. Dit zorgt voor een divers aanbod met unieke kenmerken van iedere aanbieder. Hierdoor kunnen inburgeraars terecht bij de taalaanbieder die het beste aansluit op hun leerbehoefte. De onderwijsinstellingen die de taallessen aanbieden kunnen bijvoorbeeld een slimme combinatie maken met vervolgonderwijs of een versneld taalprogramma aanbieden voor inburgeraars die door willen stromen naar het reguliere Nederlandse onderwijs. De kleinere aanbieders bieden kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht en ontwikkeling, om altijd het hoogst haalbare taalniveau voor de inburgeraar te bereiken. 

Rob Christenhusz (gemeente Oldenzaal), in Twente de regionaal verantwoordelijk wethouder Inburgering: “De nieuwe Wet inburgering bevat op inhoud alle elementen voor een succesvolle integratie, het machtig zijn van de Nederlandse taal speelt hierin een essentiele rol. Die kans willen we onze toekomstige inwoners dan ook écht geven. Daarom zijn we erg blij dat we samen met deze zes taalaanbieders een uniek aanbod hebben kunnen organiseren in Twente.” 

Samenwerking van de Twentse gemeenten

De veertien Twentse gemeenten werken intensief samen in de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. Niet alleen de aanbesteding voor de B1-route is succesvol gezamenlijk uitgevoerd, ook bij het signaleren van zorgen rondom de Onderwijsroute (en deze kenbaar maken bij het Ministerie van SZW en OC&W) is gezamenlijk opgetrokken. Daarnaast wordt op alle andere onderdelen van de wet zoveel mogelijk samengewerkt: zo gebruiken alle veertien gemeenten dezelfde werkwijze bij het afnemen van de brede intake en het vormen van het Persoonsplan Inburgering en Participatie, en wordt op regionaal niveau invulling gegeven aan de verplichte Module Arbeidsmarkt en Participatie.