Ontwerpbestemmingsplannen voormalige schoollocaties Delden ter inzage

Vanaf 16 juni 2022 tot  en met 27 juli 2022 liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor de voormalige schoollocaties De Toonladder en De Ranninkschool in Delden ter inzage. In april/mei 2021 heeft de gemeente Hof van Twente verkavelingsschetsen voor de schoollocaties ‘De Toonladder’ (Bernhardstraat 1) en de Ranninkschool (Bernhardstraat 25) in Delden ter inzage gelegd. De gronden aan de Reigerstraat 1 (sporthal, horecagelegenheid en parkeren) maken deel uit van de planvorming voor het gebied rond ‘De Toonladder’. Het is de bedoeling om op beide voormalige schoollocaties woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij niet alleen om woningbouw in de sociale sfeer, maar ook om grondgebonden woningen (vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen). Daarnaast worden op de plek van De Ranninkschool gelijkvloerse, levensloopbestendige, appartementen mogelijk gemaakt.

De gemeente heeft ongeveer 300 reacties ontvangen op de verkavelingsschetsen en er is grote belangstelling getoond voor de nieuwe woningen. De ontvangen reacties hebben geleid tot nader onderzoek (naar bijv. de verkeerssituatie) en daarna tot aanpassing van de verkavelingsschetsen. Wij hebben veel reacties van inwoners kunnen verwerken in het ontwerpbestemmingsplan. Het bleek helaas niet mogelijk om aan alle reacties tegemoet te komen. Bovendien is het positief dat de opmerkingen van de inwoners al in een vroeg stadium bij ons bekend zijn en dat wij, op basis van alle gehoorde argumenten, een goede afweging tussen de verschillende belangen hebben kunnen maken. 

De aangepaste verkavelingsschetsen zijn hierna weergegeven, evenals een korte toelichting daarop. In dit document zijn alle ontvangen reacties terug te zien en  is beschreven hoe we deze hebben kunnen verwerken.  

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen

Wilt u een zienswijze indienen op (één van deze) ontwerpbestemmingsplannen? Dan kan dat tijdens de inzagetermijn. U kunt dit schriftelijk of mondeling (op afspraak) doen. De zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Voor vragen of opmerkingen over de beide plannen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer A. Tichelaar, telefoon: 0547 857224 / mail a.tichelaar@hofvantwente.nl. De aangepaste verkavelingsschetsen zijn hierna weergegeven. 

Locatie Toonladder en sporthal de Reiger/horecagelegenheid de Boemel

Tussen het spoor en de Reigerstraat wil Wonen Delden huisvesting realiseren voor één- en tweepersoonshuishoudens. Zij wil daarbij kunnen inspringen op de behoefte. In het ontwerpbestemmingsplan is het maximum aantal woonappartementen vastgelegd op 44. Het werkelijke aantal zal door Wonen Delden ingevuld worden. Het gaat daarbij vooralsnog om twee appartementengebouwen en zogenaamde beneden-boven woningen. Wonen Delden moet de plannen nog verder uitwerken. 

Ter plaatse van de school is de verkaveling in die zin gewijzigd dat het plan voor het behoud van een deel van de school vervangen is door een plan voor de bouw van rijwoningen. Ook aan dit type woningen bestaat in Delden behoefte. Het goed bewoonbaar maken van het betreffende deel van de school zou teveel kosten met zich meebrengen.

Locatie Ranninkschool

Voor deze locatie is gekozen voor 12 appartementen. Er is te weinig aanbod van woningen voor senioren die kleiner en gelijkvloers willen wonen. De verwachting is dat de vraag naar dit soort woningen in de toekomst zal toenemen. Door een aanbod te realiseren komen woningen vrij die tot doorstroming kunnen leiden. Met de beoogde invulling en een vast te stellen beeldkwaliteitsplan is een goede invulling mogelijk. Ook ontstaat er aan de achterzijde (schoolplein) meer ruimte voor groen, dat aansluit op het bestaande groen.