Kadernota 2017 Hof van Twente biedt ruimte voor nieuw beleid

02 juni 2016 16:22

De inkomsten en uitgaven van de gemeente Hof van Twente zijn voor 2017 in balans.

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad een kadernota 2017 aan met een sluitend financieel perspectief.

2017 Is het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode 2014-2018. Volgens wethouder Harry Scholten (financiën) wordt dit jaar “beslist geen jaar van achteroverleunen”. Het college wil ook in 2017 actief aan de slag met de realisering van de plannen op het gebied van de drie pijlers van het beleid: Economie en Duurzaamheid, Sociaal domein en Dienstverlening en organisatie’. De kadernota biedt ruimte voor nieuw beleid.

Het college heeft op 31 mei de Jaarrekening 2015 en de Kadernota 2017 besproken en vastgesteld. Beide stukken worden nu aangeboden aan de raad. Die bespreekt de stukken eerst meningvormend tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 juni. De besluitvormende vergaderingen over deze stukken zijn gepland op dinsdag 12 juli (Jaarrekening 2015) en woensdag 13 juli (Kadernota 2017). 

Actief aan de slag

Het college gaat in 2017 voortvarend verder werken aan de ingezette plannen.

Voor het programma duurzaamheid en de routekaart naar een duurzaam Hof van Twente in 2035 betekent dit bijvoorbeeld plannen voor grootschalige duurzame energieproductie door wind en zon. Ook de uitvoeringsprogramma’s van de sociaal-economische visie worden uitgevoerd.

Met een Masterplan voor de asbestverwijdering wil het college in de komende jaren de ambitie waarmaken om de asbest zoveel mogelijk te verwijderen uit de leefomgeving van de inwoners. Dit als opmaat naar de wettelijke plicht rondom de asbestdaken in het jaar 2024. Dit Masterplan wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de eigenaren van de panden, met bedrijven en met de provincie Overijssel. De sanering van de wijk ’t Gijmink is volgend jaar nog in volle gang.

Het college wil verder ambitieus doorgaan met de taak om statushouders te huisvesten en met de verdere transities in het sociaal domein. Via de ‘kanpagne’ wil het college inwoners en bedrijven actief informeren over de vele mogelijkheden die inwoners hebben op het gebied van bouwen en het (her-)gebruik van gebouwen, ook in het buitengebied.

Het college stelt verder opnieuw geld beschikbaar voor de vervanging van toplagen op de kunstgrasvelden, projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren en de reconstructie van de openbare ruimte.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 heeft een positief saldo van € 1.757.155. Het positieve resultaat op de jaarrekening laat zich grotendeels verklaren door incidentele voordelen. Ongeveer de helft wordt gevormd uit een voordeel op de algemene uitkering en de budgetoverheveling.

Het college stelt de raad voor om enkele onderdelen van dit saldo volgens bestaand beleid toe te voegen aan enkele bestemmingsreserves. De niet-bestede budgetten 2015 (budgetoverhevelingen 2015-2016) worden in 2016 weer beschikbaar gesteld. Het college stelt de raad voor het restant dat dan nog overblijft, toe te voegen aan de Algemene reserve.

In 2015 is een relatief groot voordeel ontstaan ten aanzien van de transities in het sociale domein. Dit voordeel is niet meegenomen in het resultaat, omdat de raad al heeft besloten dat dit bedrag gedurende de jaren 2015, 2016 en 2017 wordt gestort in de Reserve Transitiekosten en dus binnen het sociale domein beschikbaar blijft.

Accountantsverklaring

De accountant kan niet met zekerheid vaststellen of de in de jaarrekening verantwoorde kosten Sociaal Domein correct zijn en of de onderliggende diensten en producten tot stand zijn gekomen conform geldende protocollen. Dit is een landelijk probleem waar bijna alle gemeenten mee te maken hebben en alles te maken heeft met de administratie van zorgaanbieders en van de Sociale verzekeringsbank (Svb). Daarom verstrekt de accountant geen goedkeuring bij de jaarrekening. Deze kan dus ook niet vastgesteld worden door de raad. De jaarstukken kunnen onder dit voorbehoud wel met de raad worden besproken. Ook over de bestemming van het rekeningresultaat kan alvast een besluit worden genomen, met dien verstande dat niet uitgesloten kan worden dat dit resultaat nog kan veranderen vanwege correctieboekingen ten gevolge van nog te ontvangen informatie van zorgaanbieders en Svb.

Kadernota 2017 Hof van Twente  biedt ruimte voor nieuw beleid

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/artikel/kadernota-2017-hof-van-twente-biedt-ruimte-voor-nieuw-beleid-2691.html?L=0&cHash=d5ee37626963b13e84341dcd011fbfac