Eenmalige subsidie voor activiteiten i.k.v. participatie, leefbaarheid en cohesie

U kunt deze eenmalige subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (9a)
 • Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (9b)
 • Jubileumactiviteiten van 25 jaar of een veelvoud daarvan (9c)

Voorwaarden

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (9a)

 • Activiteiten moeten een vernieuwing of verbreding van het huidig aanbod te zijn.
 • Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisatoren die activiteiten organiseren die geheel of grotendeels aan de inwoners van Hof van Twente ten goede komen en waarbij de organisator kostendekkend, dus zonder winstoogmerk, opereert.
 • Voor eenzelfde activiteit kan slechts één keer per drie jaar subsidie worden aangevraagd.
 • Eenzelfde aanvrager kan voor maximaal twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen per kalenderjaar.

Een subsidie wordt niet toegekend voor:

 • Voor reguliere activiteiten van de aanvrager.
 • Activiteiten die tot doel hebben de binding van de leden aan de vereniging of vrijwilligersorganisatie te versterken.
 • Activiteiten die een besloten karakter hebben of een bepaalde (doel)groep specifiek uitsluit.
 • Aan sportverenigingen.
 • Voor onroerende zaken (restauratie, verbouw of nieuwbouw) of roerende zaken (aanschaf, vervanging).
 • Activiteiten die betrekking hebben op de organisatie t.b.v. Koningsspelen dan wel Koningsdag.
 • Als een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd.
 • Het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies die vallen onder de subsidieregels 9a en 9c niet is toegestaan. 

Aanvragen

Subsidie vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlagen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning nodig. 

Aanvraagperiode

De aanvraag om subsidie voor subsidieregel 9a, 9b en 9c moet ingediend worden in de periode van
1 maart tot 1 april 2019.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/eenmalige-subsidie-voor-activiteiten-gesloten.html