Eenmalige subsidie voor activiteiten i.k.v. participatie, leefbaarheid en cohesie

U kunt deze eenmalige subsidie aanvragen voor:

 • Activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (9a)
 • Maatschappelijke initiatieven buurtschappen (9b)
 • Jubileumactiviteiten van 25 jaar of een veelvoud daarvan (9c)

Voorwaarden

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan participatie, leefbaarheid, sociale kwaliteit en cohesie  (9a)

 • Activiteiten moeten een vernieuwing of verbreding van het huidig aanbod te zijn.
 • Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan organisatoren die activiteiten organiseren die geheel of grotendeels aan de inwoners van Hof van Twente ten goede komen en waarbij de organisator kostendekkend, dus zonder winstoogmerk, opereert.
 • Voor eenzelfde activiteit mag maximaal twee opeenvolgende jaren subsidie worden aangevraagd
 • Eenzelfde aanvrager kan voor maximaal twee activiteiten een subsidieaanvraag indienen per kalenderjaar.

Een subsidie wordt niet toegekend voor:

 • Voor reguliere activiteiten van de aanvrager.
 • Activiteiten die tot doel hebben de binding van de leden aan de vereniging of vrijwilligersorganisatie te versterken.
 • Activiteiten die een besloten karakter hebben of een bepaalde (doel)groep specifiek uitsluit.
 • Aan sportverenigingen.
 • Voor onroerende zaken (restauratie, verbouw of nieuwbouw) of roerende zaken (aanschaf, vervanging).
 • Activiteiten die betrekking hebben op de organisatie t.b.v. Koningsspelen dan wel Koningsdag.
 • Als een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd.
 • Het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies die vallen onder de subsidieregels 9a en 9c niet is toegestaan. 

Subsidie voor maatschappelijke initiatieven buurtschappen (9b)

 • Het betreft een maatschappelijk initiatief van een buurtschap in de gemeente Hof van Twente. 
 • Het initiatief moet in het kalenderjaar 2019 plaatsvinden of opgestart worden.

Een subsidie wordt niet toegekend voor:

 • activiteiten waarvoor op grond van subsidieregel 6b (Activiteiten buurtschappen) een subsidie wordt toegekend
 • als de activiteit behoort tot het behartigen van de belangen van gezamenlijke en/of individuele buurtschappen in overlegorganen, bij overheden, plattelandsontwikkelingen etc waarvoor subsidie wordt aangevraagd op grond van subsidieregel 6c (Belangenbehartiging buurtschappen)
 • als een zelfde buurtschap reeds eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregel.

Subsidie voor jubileumactiviteiten (9c)

 • de subsidie van maximaal € 600,00 wordt verstrekt voor activiteiten i.k.v. een 25 jarig jubileum of veelvoud daarvan.

Een subsidie wordt niet toegekend voor:

 • activiteiten met een besloten karakter of waarbij een bepaalde (doel)groep specifiek uitgesloten wordt
 • activiteiten waarvoor een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd
 • het stapelen van subsidies voor eenmalige subsidies die vallen onder de subsidieregels 9a en 9c is niet toegestaan. 

Aanvragen

Subsidie vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier voorzien van de benodigde bijlagen. Om dit formulier te kunnen gebruiken heeft u eHerkenning nodig. 

Aanvraagperiode

De aanvraag om subsidie voor subsidieregel 9a, 9b en 9c moet ingediend worden in de periode van
1 juni 2019 tot 15 september 2019.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies/eenmalige-subsidie-voor-activiteiten-termijn-vervallen.html