Woningbouwontwikkeling Toonladder Delden

In Delden is er behoefte aan nieuwe woningen. Met het vrijkomen van zowel de Ranninkschool (Bernhardstraat 25) als de Toonladder (Bernhardstraat 1) zijn er goede mogelijkheden voor woningbouw die we graag willen benutten. Ook het terrein van sporthal de Reiger, Reigerstraat 1, is beschikbaar gekomen. Het parkeerterrein en café de Boemel maken ook deel uit van de herontwikkelingsmogelijkheden.

Binnen het hele gebied kunnen ongeveer 45 woningen gebouwd worden (grondgebonden woningen en appartementen). Samen met de mogelijkheden in het plangebied van de Ranninkschool , is een breed aanbod aan woningen mogelijk. 

Toonladder / Sporthal de Reiger

Dit gebied bestaat uit twee delen. De gronden van het parkeerterrein en de sporthal aan de Reigerstraat en de schoollocatie aan de Bernhardstraat.

Op het terrein van het parkeerterrein en de sporthal willen wij  een- en twee persoonshuishoudens mogelijk maken (appartementen). De behoefte aan deze wooneenheden is ook naar voren gekomen uit de woontafelbijeenkomsten die halverwege vorig jaar voor de Woonvisie zijn gehouden. Er wordt gedacht aan een gebouw van 3 bouwlagen. Richting de overgang naar de woningen aan de Reigerstraat / Strampenstraat zijn enkele woningen mogelijk. Het college van B&W heeft een voorkeur voor deze variant.  

In de voorkeursvariant (model 1) is ook gekeken of een deel van de school kan blijven staan. Hiermee wordt niet alleen een stukje historie behouden (de school vertegenwoordigd de periode van de wederopbouw), maar dit beeld past ook  goed binnen de stedenbouwkundige opzet en architectuur van de aanwezige woningen. Hiervoor moet nog wel worden onderzocht of het behoud van een deel van de school ook technisch en financieel haalbaar is.

Afbeelding voorkeursvariant Toonladder
Klik op het kaartje voor een vergroting van de voorkeursvariant en de overige modellen (pdf).

Met de mogelijkheden die aanwezig zijn, zijn woningen mogelijk voor kleine huishoudens, doorstromers (zij laten een woning achter die weer door anderen bewoond kunnen worden) en senioren. Daarnaast zijn vrijstaande woningen en tweekappers of geschakelde woningen mogelijk.

Hoe betrekken wij omwonenden bij deze herontwikkeling?

Graag betrekken wij u bij de plannen. Wij zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet. Niet alleen van de direct omwonenden, maar ook van diegenen die belangstelling hebben voor een (nieuwe) woning. Een andere mogelijke indeling voor de locatie van de Toonladder is weergegeven in model 2.

In verband met de coronamaatregelen, is ervoor gekozen om geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. U kunt digitaal reageren. De modellen zijn na datum van de terinzagelegging, 4 weken te bekijken via deze pagina. De reacties konden tot en met 21 mei 2021 ingediend worden. 
Samen met uw reacties en de nodige onderzoeken wordt de definitieve herontwikkeling bepaald. Wat in ieder geval vaststaat is dat we gaan bouwen voor verschillende doelgroepen. Ook zal aan een bepaalde kwaliteit voldaan moeten worden. Daarvoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld.  

Vervolg proces

Na verwerking van de reacties en de onderzoeken stellen wij  een conceptplan op. Dit plan vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. In een aparte notitie beschrijven wij de  ontvangen reacties en wat met de reacties is gedaan. Voordat het bestemmingsplan in procedure gaat zullen wij nog met u in gesprek gaan over het eindbeeld. We hopen dat het tegen die tijd weer mogelijk is om een inloopbijeenkomst te kunnen houden. Eventuele reacties kunnen dan nog verwerkt worden. Daarna wordt de procedure voor het bestemmingsplan gestart. 

Procedure bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kent een wettelijke procedure. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen (reacties) bij de gemeenteraad worden ingediend. De zienswijzen die worden ingebracht worden in een zogenaamde zienswijzennotitie beschreven. Ook wordt de reactie op die zienswijze in die notitie vermeld. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de zienswijze en stelt de raad het bestemmingsplan vast.  

Na vaststelling van het bestemmingsplan is er een periode  om eventueel in beroep te gaan bij de Raad van State. Het proces van het bestemmingsplan vindt u onder andere op de gemeentepagina in het Hofweekblad en op de website van de gemeente. 

Globaal tijdspad

  • Vanaf half/eind april 2021 worden de schetsen op de gemeentelijke website opengesteld. Daarna kunnen in een periode van vier weken reacties worden ingediend.   
  • Na ontvangst van de reacties gaan we bekijken hoe deze reacties meegenomen kunnen worden in de herontwikkeling (mei/juni 2021). De uitkomst hiervan wordt aan de geïnteresseerden gestuurd. De uitkomst is ook de basis voor het bestemmingsplan.  
  • Tijdens de zomerperiode kan het bestemmingsplan afgerond worden. Nadat het ontwerpbestemmingsplan akkoord is, kan het bestemmingsplan de formele procedure ingaan.   
  • Na de zomervakantie (september 2021) kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden. Binnen deze periode van zes weken kunnen nog zienswijzen (reacties) worden ingebracht. De beoordeling van die zienswijzen zou dan in november 2021 kunnen zijn.  
  • Op basis van deze globale planning is vaststelling van het bestemmingsplan in januari/februari 2022 mogelijk.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem dan contact op met Jan Klompmaker van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547 - 857251 / 06 – 36525693.