Beleidsindicatoren

Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gewijzigd. Deze wijzigingen komen voort uit het BBV- vernieuwingstraject van de commissie-Depla. In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma’s. Doel hiervan is de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken.

Dit jaar zijn de hiervoor bedoelde verplichtebeleidsindicatoren voor het eerst opgenomen in de programmabegroting. In de tabel op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven van deze indicatoren. Tekstueel wordt, voor zover relevant, in de teksten van de programma’s of paragrafen nader ingegaan op de beleidsindicatoren. Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle beleidsindicatoren even relevant zijn voor onze gemeente. De indicatoren zijn, met uitzondering van de indicatoren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, afkomstig van externe instanties. Dat is ook de reden dat de periode waarop de indicator betrekking heeft, varieert van 2012 tot 2016.

Gelet op het voorgaande en het gegeven dat de indicatoren voor het eerst in de begroting worden opgenomen, verbinden wij aan deze beleidsindicatoren op dit moment nog geen harde conclusies. Het jaar 2017 zullen wij benutten om te onderzoeken hoe wij in de toekomst met deze systematiek willen omgaan. Uiteraard zullen wij de gemeenteraad daarbij betrekken.

Document

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/beleidsindicatoren.html