Bijlagen

Inhoud

In de download die hieronder te bekijken is, zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • 1. Programmabegroting
  • 2. Programmabegroting per taakveld
  • 3. Begroting op kostencategorie
  • 4. Incidentele baten en lasten
  • 5. Reserves
  • 6. Voorzieningen
  • 7. Algemene uitkering gemeentefonds
  • 8. Overzicht grondcomplexen
  • 9. EMU-saldo
  • 10. Geprognotiseerde balans

Download

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/bijlagen.html