Budgettair Perspectief

De onderstaande tabel biedt op hoofdlijnen het budgettair perspectief voor de komende jaren, inclusief het nieuwe beleid voor 2017. 

Toelichting aansluiting (structureel) budgettair perspectie

Bij de begroting wordt als basis voor het budgettair perspectief uitgegaan van de totale lasten en baten. Dat geeft voor het lopende jaar 2016 en het begrotingsjaar 2017 een resultaat van € 0, omdat we het saldo van de totale lasten en baten in die jaren 

(€ 638.532 in 2016 en € 379.481 in 2017) storten in de Algemene reserve. In de doorrekening van de Algemene reserve is dat ook verwerkt. Tussen nu en de jaren na 2017 kan er nog zoveel gebeuren dat de saldi na 2017 nog te onzeker zijn om nu toe te voegen of te onttrekken aan de Algemene reserve. 

Vervolgens wordt een vertaling gemaakt naar het structurele budgettair perspectief, dat wil zeggen het saldo van baten en lasten exclusief de incidentele baten en lasten. Een specificatie van de incidentele baten en lasten is in het bijlagen-boekwerk opgenomen.
 

Budgettair meerjarig perspectief 

Dit toont een gezond (structureel) budgettair meerjarenperspectief. Hierbij passen nog wel enkele opmerkingen:

  • De septembercirculaire 2016 is op Prinsjesdag gepubliceerd, maar niet verwerkt in de begroting 2017. Het grootste voordeel uit deze circulaire, namelijk de toewijzing van het tweede deel van het herverdeeleffect op het cluster VHROSV, was voor de zomervakantie al aangekondigd door het ministerie en hebben wij al meegenomen bij de 2e berap 2016. De septembercirculaire 2016 bevat verder met name ook een negatieve mutatie op het Sociaal Domein. Over het totale effect van de septembercirculaire zullen wij u met een afzonderlijke raadsbrief informeren.
  • De in de Kadernota 2017 opgenomen dekkingsmaatregel betrof inzet van het overschot op het Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft het college bij motie opgedragen dit terug te draaien. Dit is verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2016.
  • Uitwerking van de nieuwe BBV-voorschriften met ingang van 2017 heeft in de begroting een budgettair effect van circa € 200.000. Daarbij is rekening gehouden met een verlaging van de rente over de eigen financieringsmiddelen als ook een daling van de te hanteren rente voor het aantrekken van nieuwe financiering. De vereenvoudiging van de kostenverdeling leidt tot enkele verschuivingen tussen de kostentoerekening naar de algemene middelen en kostendekkende tarieven, met name riolering en grondexploitatie. Het effect doet zich in 2017 nauwelijks voor, omdat er vanwege de inhaalslag riolering tijdelijk meer uren en overhead aan tarieven c.q. voorziening riolering worden toegerekend.
  • In de nog buiten de reikwijdte van het budgettair perspectief blijvende jaarschijf 2021 ontstaat budgettaire druk door een verdere daling van de uitkering Gemeentefonds (opschalingskorting).

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/budgettair-perspectief.html