Inleiding

Samen aanpakken

2017 wordt het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode 2014-2018. En opnieuw wordt het een jaar van handen uit de mouwen en stevig aanpakken. Net zoals we in de afgelopen jaren plannen hebben gemaakt en in uitvoering hebben genomen op de drie hoofdpijlers uit het collegeprogramma “Samen: economie, duurzaamheid en zorg voor elkaar” bouwen we hier volgend jaar enthousiast op voort.

In deze inleiding schetsen wij enkele speerpunten voor 2017 bij wijze van bloemlezing.

Met een Masterplan asbestverwijdering gaan we de ambitie waarmaken om in aanloop naar de wettelijke plicht in 2024 asbestdaken zoveel mogelijk uit onze leefomgeving te verwijderen. Dat doen we in nauwe samenwerking met eigenaren, bedrijven en de provincie Overijssel. De sanering van de wijk ’t Gijmink in Goor wordt naar verwachting volgend jaar afgerond. Dat geldt ook voor de pilot waarbij bewoners van die wijk worden gestimuleerd om gelijktijdig asbestdaken te saneren.

We gaan door met onze ambitie om voortvarend vluchtelingen met een status te huisvesten, gespreid over de kernen in onze gemeente. De samenwerking op het gebied van integratie krijgt daarbij extra aandacht. 

De uitvoeringsprogramma’s van de sociaal economische visie worden uitgevoerd en gemonitord. Dit uit zich in de inzet van de retailmanager, de ‘branding’ van het merk Hof van Twente, de diverse initiatieven uit het actieplan vrijetijdseconomie, maar ook in acties die erop zijn gericht om de participatiegraad te verhogen, bijvoorbeeld door het netwerk van ondernemers te laten groeien (platform “Hofwerkt”).
 


 

Nu de nieuwe taken voor zorg, werk en jeugd met succes zijn opgepakt, krijgt de transformatie in het sociaal domein een gezicht met diverse initiatieven, zoals de pilot praktijkondersteuner GGZ jeugd bij de huisarts.

Via een “Kanpagne” informeren we burgers en bedrijven over de vele mogelijkheden die er zijn om zelf nieuwe initiatieven te nemen op het gebied van bouwen en gebruik.

Het Plan van aanpak ondersteuning agrariërs vormt de basis om agrarische ondernemers, die door de marktontwikkelingen in moeilijkheden zijn gekomen, met adviezen en begeleiding te ondersteunen. De aandacht gaat hierbij niet alleen naar het bedrijf, maar ook naar mogelijke sociale problemen in het gezin, die hieruit voort kunnen komen.

Vanuit het programma duurzaamheid en onze Routekaart naar een duurzaam Hof van Twente in 2035 worden plannen gemaakt voor grootschalige duurzame energieproductie met wind en zon. Goede besluitvorming en draagvlak in de samenleving zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Investeringsinitiatieven vanuit de samenleving willen wij financieel faciliteren. En bij investeringen door de gemeente zelf bieden we inwoners de mogelijkheid financieel te participeren.

Ter uitvoering van de Kadernota 2017 worden in deze programmabegroting budgetten beschikbaar gesteld: voor in de toekomst noodzakelijke vervanging van toplagen van kunstgrasvelden, investeringen in projecten voor de verkeersveiligheid en de reconstructie van de openbare ruimte.

BBV wijziging

De programmabegroting 2017 is aangepast aan de wijzigingen die het gevolg zijn van het nieuwe Besluit begroting en verantwoording (BBV). Hiermee wordt beoogd om de raad handvatten te bieden om beter te kunnen sturen en ontwikkelingen te monitoren. Over deze nieuwe regels hebben wij u via een raadsbrief geïnformeerd.

Maar belangrijker nog: we willen hierover graag met de raad het gesprek aangaan, om te zien hoe we bijvoorbeeld de beleidsindicatoren en kengetallen een goede plek in onze aanpak kunnen geven die van meerwaarde is voor de raad. In de verschillende programma’s hebben wij, waar we dit passend vinden bij Hof van Twente, relevante beleids-indicatoren in de tekst verwerkt. Als bijlage is een overzicht van alle 39 beleidsindicatoren opgenomen.

Moties kadernota

In de raadsbehandeling van de Kadernota 2017 is een aantal moties aangenomen. Deze zijn door ons overgenomen en in uitvoering genomen. Waar dit van toepassing is zijn ze ook budgettair vertaald.


 

Gildebor

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe beheerorganisatie Gildebor van start. Deze nieuwe, gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en de SWB, wordt verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte (o.a. wegen en groen). Gildebor wordt ook een belangrijke partner om plek te bieden aan mensen die in het kader van de Participatiewet via arbeidsintegratie aan de slag kunnen komen. Onze (buitendienst-)medewerkers gaan over naar deze nieuwe organisatie. 

Voorlopig fungeren de bestaande werven als basis. Begin 2017 verwachten we een voorstel uitgewerkt te hebben voor een nieuw, centraal onderkomen voor dat deel van Gildebor dat het grondgebied van Hof van Twente bedient. In budgettair opzicht borduurt de programmabegroting 2017 voort op voorgaande jaren. Dit betekent dat het ontstaan van Gildebor vooralsnog geen effect heeft op de gemeentelijke begroting.

Budgettair perspectief

Uitgangspunt van de programmabegroting 2017 vormt het budgettair perspectief dat is gepresenteerd in de Kadernota 2017. De autonome ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan en in de 2e bestuursrapportage 2016 worden verantwoord, zijn hier aan toegevoegd. Conclusie is dat we een sluitende begroting met meerjarenperspectief presenteren. De onderwerpen van nieuw beleid uit de kadernota zijn verwerkt, evenals de financiële effecten van de moties die tijdens de raadsbehandeling zijn aangenomen. Met al deze informatie is het budgettaire perspectief voor onze gemeente weer geactualiseerd.

In de navolgende beleidsprogramma’s zal blijken dat ons ook in 2017 weer veel te doen staat. Hof van Twente blijft een ambitieuze gemeente. Die ambities waarmaken kan alleen in een goede samenwerking en samenspraak met inwoners.

Kortom samen aanpakken.

Wij stellen uw raad voor om deze programma-begroting 2017 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/inleiding.html