1: Algemene Dekkingsmiddelen

Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat de lokale heffingen (OZB, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de dividenden uit nutsbedrijven en andere deelnemingen en overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. rente verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen).

Deze inkomsten kennen in tegenstelling tot de rioolheffing of afvalstoffenheffingen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn vrij besteedbaar. In de bijlage programmabegroting op taakniveau zijn de ramingen per onderdeel weergegeven.

Het hoofddoel/beoogd maatschappelijk effect is het voeren van een doelmatig financieel beleid dat leidt tot structureel sluitende begrotingen.

Lokale heffingen 

Een nadere toelichting wordt in de paragraaf lokale heffingen gegeven.

Algemene uitkering gemeentefonds

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2016 aangevuld met de verwerking van de tweede tranche herverdeling cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en StadsVernieuwing (VHROSV) binnen het Gemeentefonds. De omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt daarmee voor 2017 € 41,1 miljoen.

De meicirculaire 2016 laat meerjarig een positieve bijstelling zien. De mutaties in het sociaal domein zijn daarbij budgettair neutraal opgenomen.

Dividenden

De gemeente ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen als rendement uit hoofde van haar deelname in maatschappelijk kapitaal van instellingen en ondernemingen. Zie de paragraaf verbonden partijen.

Op basis van de resultaten uit het verleden en afspraken over mogelijke winstuitkering (dividendbeleid) is bij een aantal deelnemingen een structurele dividenduitkering opgenomen in de begroting. Daartegenover staat een last van € 44.000 in verband met de rentetoerekening door de activering van de deelnemingen. De structureel geraamde dividendopbrengst bedraagt € 2.103.000.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen bevat de rente eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Voor zover de rente niet wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves wordt het ingezet als dekkingsmiddel in de begroting. Bij de afschrijvingsreserves dient de rente ter dekking van de rentelasten van de betreffende investeringen. In 2017 € 2,3 miljoen. In relatie met de nieuwe BBV voorschriften is de te hanteren rente over de eigen financieringsmiddelen met ingang van 2017 verlaagd van 3% naar 2%.

Wat mag het kosten?

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/overzichten/1-algemene-dekkingsmiddelen.html