3: Overhead

Wat willen we bereiken?

Het doel van dit overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de beleidsprogramma’s.

Vernieuwing BBV-voorschriften 2017

Een van de veranderingen van de nieuwe voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dat met ingang van de begroting 2017 de kosten van overhead centraal begroot en verantwoord worden op het taakveld Overhead. De directe kosten en opbrengsten dienen op de taakvelden in de programma’s inzichtelijk te worden gemaakt.

Met deze nieuwe werkwijze is de verwachting dat er meer inzicht ontstaat in de totale kosten van overhead, in omvang en samenstelling, en zijn ze beter vergelijkbaar met die van andere gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen

De overhead wordt gedefinieerd als het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Het stelt overhead min of meer gelijk aan de bedrijfskundige PIOFACH-functies.

Het betreft zowel de fysieke componenten zoals het gemeentehuis, de gemeentewerven, automatisering als de personele inzet, zoals grotendeels de afdeling bedrijfsvoering en alle leidinggevende functies.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven

De wijzigingen van het BBV betekenen een andere manier van het toerekenen en presenteren van 

overhead in de begroting in relatie tot de heffingen en tarieven. Extracomptabel dient het aandeel overhead in de heffingen en tarieven te worden berekend. Conform de uitgangspunten van het BBV is voor 2017 een opslagpercentage gehanteerd als algemeen geldende verdeelsleutel voor overhead. In de paragraaf lokale heffingen wordt de overhead meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven.

Grondexploitaties

Voor de rendabele activiteiten van de grondexploitaties is er nog wel sprake van een intracomptabele kostentoerekening. Daarbij is dezelfde verdeelsleutel als bij de heffingen en tarieven gehanteerd.

Wat mag het kosten?

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/overzichten/3-overhead.html