4: Vennootschapsbelasting

Nederlandse overheidsondernemingen zijn vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel beoogt een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De vanaf 1-1-2016 geldende vennootschaps-belastingplicht voor overheidsondernemingen raakt in onze gemeente alleen de grondexploitaties.

Bij lopende exploitaties is de fiscale winst relatief beperkt, omdat de voor 2016 gerealiseerde resultaten buiten beschouwing blijven. De fiscale winst wordt bepaald ten opzichte van een per 1 januari 2016 op te stellen fiscale openingsbalans. Dat ligt anders bij eventueel nieuw in exploitatie te nemen bouwgronden. In principe ligt daar de vennootschapsbelasting op 25% van de fiscale winst gedurende de totale exploitatieperiode.

Op dit moment is de interpretatie van de regelgeving voor wat betreft de vennootschapsbelasting nog volop in beweging. Op basis van huidige inschattingen zou de totale belastingdruk voor de lopende grondexploitaties uit kunnen komen op circa € 320.000 (maximaal € 30.000 per jaar). Verlaging van kosten, verhoging van opbrengsten of ander realisatietempo kan die cijfers nog doen veranderen.

Ten aanzien van Zenkeldamshoek is op dit moment niet duidelijk of dit ook gaat gelden voor Zenkeldamshoek. Echter ook hiervoor geldt de verwachting dat de mogelijk te betalen vennootschapsbelasting beperkt zal zijn.

Over de interpretatie van de regelgeving vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven bestaat veel onzekerheid. Jurisprudentie zal hier en daar de nodige duidelijkheid moeten scheppen. Volledige zekerheid over de juistheid van onze interpretatie van de Vpb-regelgeving is er pas na acceptatie van de eerste belastingaangifte over 2016. Die aangifte vindt op zijn vroegst plaats tweede helft 2017, duidelijkheid is er dan wellicht pas in 2018.

Gezien al deze onzekerheden hebben wij hier geen bedrag geraamd. De eventueel te betalen vennootschapsbelasting over grondexploitaties brengen we ten laste van de Reserve grondexploitatie.

Wat mag het kosten?

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/overzichten/4-vennootschapsbelasting.html