1.1.3 Regio Twente en Twentebedrijf

Per 1 januari 2016 is een “gewijzigde regeling Regio Twente” van kracht. In dit samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten worden taken vervuld op het gebied van onder andere economische zaken, recreatie & toerisme en vrijetijdseconomie. In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd van 2008 - 2018 en heeft tot doel de sociaal economische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De Agenda van Twente is in 2016 geëvalueerd tijdens de eerste Twentse radenbijeenkomst (Twenteraad). Daarna is tijdens de tweede bijeenkomst door raadsleden over deze evaluatie en het vervolg gediscussieerd. Aan de veertien Twentse gemeenteraden zal instemming worden gevraagd om de verkenning te starten naar een nieuw investeringsprogramma. Vóór 1 januari 2018 wordt aan de veertien Twentse gemeenteraden gevraagd een definitief besluit te nemen over het vervolg.

Verder zijn de veertien Twentse gemeenten en de Regio Twente deelnemer geworden in de gemeenschappelijke regeling Twentebedrijf. Beoogd werd het Twentebedrijf, als landingsplaats voor bestaande en nieuwe samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoering, stapsgewijs te vullen met taken en onderdelen. In de zomer van 2016 heeft de bestuurlijk-ambtelijke conferentie Twentebedrijf echter een gewijzigd perspectief opgeleverd op de verdere ontwikkeling van het Twentebedrijf. Er zal minder nadruk worden gelegd op de vorm (“het construct”). Bestuurders wensen een nadrukkelijker oriëntatie op de bovenliggende bestuurlijke vraag hoe ambtelijke samenwerking ons helpt bij het realiseren van de strategische en maatschappelijke doelen, lokaal en op Twents niveau. Er is gekozen voor een geleidelijke en gefaseerde ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande initiatieven.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/11-samenwerking/113-regio-twente-en-twentebedrijf.html