1.2 Participatie

Wat willen we bereiken? Inwoners betrekken bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Ook willen we goed en tijdig informeren, we willen open communiceren met inwoners over het te voeren beleid en gebruik maken van hun inbreng.

Visie participatie

De rol van de gemeente verandert. Steeds meer wordt de gemeente de samenwerkingspartner die initiatieven van anderen wil faciliteren. Ook wil de gemeente zoveel mogelijk samenwerken met anderen om nieuw beleid te maken en iets te realiseren. Participatie is daarbij onontbeerlijk. 

We doen dat door ons open en laagdrempelig op te stellen en samen met mensen in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Ga naar...

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-1-burger-en-bestuur/12-participatie.html