Programma 2: Veiligheid en regels

(Klik hier voor Programma 2 in PDF formaat)
 

2.1 Integrale veiligheidszorg

Ons uitgangspunt is dat inwoners, ondernemers en bezoekers aan Hof van Twente zich veilig voelen en dat wij een veilige gemeente zijn. Elke vier jaar stelt de Raad het Integrale Veiligheidsbeleid vast (nu voor 2017-2021). Op basis daarvan wordt elk jaar een uitvoeringsplan gemaakt waarin de prioriteiten worden uitgewerkt. Lokaal en regionaal wordt het plan afgestemd met onze partners. We zetten ons onder andere in voor het creëren en behouden van een veilige buurt voor iedereen, hierbij benutten we ook de eigen kracht van onze inwoners o.a. door het faciliteren van bijvoorbeeld WhatsApp-groepen. De aanpak van high impactcrimes zoals woninginbraken en de aanpak van ondermijnende criminaliteit staan hoog op de agenda. Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit is in 2018 een intern plan van aanpak opgesteld waarvan de uitvoering ook in 2019 capaciteit zal vragen van de gehele gemeentelijke organisatie en haar partners.

De verbinding tussen het veiligheids- en sociaal domein blijft een pijler. Een effectieve aanpak van onder andere huiselijk geweld, kindermishandeling, jeugdoverlast, personen met verward gedrag en de aanpak van zorgfraude is alleen mogelijk door goede samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Het is belangrijk dat iedereen zich ervan bewust is dat hij/zij een taak heeft bij het onderkennen en aanpakken.

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners van Hof van Twente hebben recht op een veilige en leefbare woonomgeving en een fijne plek om te verblijven. Het gaat hierbij om zowel een objectief veilige omgeving als een omgeving waar onze inwoners zich veilig voelen. We zetten dan ook in op het waarborgen van de openbare orde om bewoners dit te kunnen bieden.

De aanpak van nieuwe problematiek willen wij door samenwerking met onze partners realiseren. Een belangrijk aandachtspunt is de aanpak van ondermijnende criminaliteit, dit kan elke afdeling binnen onze gemeente raken.  Het vaker toepassen van Bibob-toetsing op meer taakvelden en het versnellen van de juridische opvolging bij hennepkwekerijen zijn twee onderdelen die in ieder geval verder geïntegreerd worden in de reguliere werkprocessen.  

2.1.1 Platform Integrale veiligheid

Vanuit ons 4 jarige beleidscyclus komen we volgend jaar met het 3e uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019. Bij de uitvoering van dit programma werken we met de veertien Twentse gemeenten structureel en integraal samen aan de bestrijding van criminaliteit en overlast. Deze samenwerking wordt geborgd in het platform IVZ. We werken intensief samen op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Hof van Twente levert zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke bijdrage door te participeren in verschillende projectgroepen zoals de aanpak zorgfraude en het versterken van de weerbaarheid van de overheid. Hiervoor is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld. De burgemeester van Hof van Twente is bestuurlijk trekker van de aanpak zorgfraude en van de aanpak mensenhandel.

2.1.2 Regionale en lokale samenwerking

We werken ook intensief samen met het Veiligheidshuis en Veilig Thuis Twente. Dit richt zich met name op de aanpak van verwarde personen, huiselijk geweld en kindermishandeling. In de veiligheidsdriehoek worden afspraken gemaakt tussen gemeente, politie en OM. In het strategisch politieoverleg bespreekt de burgemeester actualiteiten met de politie op strategisch niveau. Het RIEC is daarnaast een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

2.1.3 Verbinding Veiligheids- en sociale domein

Binnen onze gemeente ontmoeten beide domeinen elkaar regelmatig. Zo vindt binnen de Interne Zorg- en Veiligheidstafel beleidsmatige afstemming plaats en wordt actuele problematiek besproken. De doorgeleiding richting portefeuillehouders vindt plaats in het portefeuillehouders-overleg Veiligheid en Zorg. Periodiek ontmoeten beide domeinen elkaar ook in het signaleringsoverleg risicojongeren en het integraal casusoverleg attentieadressen. Handhaving wordt gericht ingezet om zaken als adres- en zorgfraude te kunnen stoppen.

2.1.4 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de verplichte beleidsindicatoren voor deze paragraaf opgenomen. De getallen die bekend zijn, zijn bij de betreffende jaartallen in de tabel vermeld. 

2.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In het belang van een goede dienstverlening hebben we voornamelijk aandacht voor:  

  1. Snelheid binnen proces (looptijd)
  2. Goede informatievoorziening
  3. Behulpzaamheid van medewerkers 

De taken op het gebied van vergunningverlening worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma VTH-taken gepland en uitgevoerd volgens het VTH beleid. Dit beleid is regionaal afgestemd.

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk na 2021 in werking.  De wet gaat zorgen voor minder regels, meer aandacht voor de woonomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Er gaan 26 wetten op in deze wet die niet uitgaat van verboden, maar juist uitnodigt tot ontwikkeling. Hof van Twente zal anticiperen op de nieuwe regelgeving.

Als wettelijke regels of vergunningvoorschriften niet worden nageleefd bieden de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheden om sanctionerend op te treden met een last onder bestuursdwang en/of het opleggen van een last onder dwangsom. Het optreden is er altijd op gericht de illegale situatie ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. Basis hiervoor zijn de Nota integrale handhaving en het VTH beleid.

Jaarlijks worden in het Uitvoeringsprogramma VTH-taken de prioriteiten bepaald en vindt verantwoording aan de raad plaats.

Wat willen we bereiken?

2019 is voor vergunningverlening, toezicht en handhaving een belangrijk jaar. Er staan ons veel grote veranderingen te wachten, waarop we adequaat willen inspelen.

2.2.1 Omgevingsdienst Twente

2019 is het 1e jaar dat de milieutaken door de ODT worden uitgevoerd. We willen er voor zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven door deze samenwerking wordt vergroot. We zullen de processen zorgvuldig monitoren en bijstellen waar nodig.

2.2.2 VTH Beleid

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het eind 2018 vast te stellen VTH beleid 2019. Dit beleid is voor het eerst regionaal afgestemd zodat wij in 2019 de taken steeds meer op een gelijke wijze als in omringende gemeenten uitvoeren. Dit vergt een goede monitoring en afstemming met de andere gemeenten.

2.2.3 VTH programma

In 2018 is wederom in afstemming met de provincie het VTH programma 2019 opgesteld. De naleving van het programma wordt nauw gemonitord en bijgesteld waar nodig.

2.2.4 Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

We bouwen en slopen steeds meer in drukke en complexe bestaande omgeving. Hierdoor vormt het een steeds grotere uitdaging dit op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Naar verwachting wordt per 1 juli 2019 de regeling in de landelijke Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid over de veiligheidsafstanden rechtstreeks aangestuurd vanuit het Bouwbesluit. Dat betekent dat toetsing en toezicht op deze veiligheidsafstanden onderdeel uit maken van de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning en bij sloopmeldingen. Het gevolg hiervan is dat er extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Voor nu is het moeilijk in te schatten hoeveel extra tijd dat zal kosten. Vanaf juli zal dit goed gemonitord worden.

2.2.5 Monitoring

Uit het voorgaande blijkt dat monitoring van aantallen, doorlooptijden en andere kwaliteitsaspecten van belang is om in tijden van verandering grip te houden op de processen. Er zijn daarom extra uren geraamd voor accountmanager taken.

Ook onderzoeken wij of we de processen eenduidiger kunnen inrichten, wat ook ten goede komt aan de monitoring. Hiervoor wordt wellicht extra software aangeschaft.

2.2.6 Fijnstof veehouderij

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) wordt gewijzigd. Daardoor moeten gemeenten vanaf 1 januari 2019 meer gedetailleerde berekeningen maken van de concentratie fijnstof bij veehouderijen. Dit heeft gevolgen voor het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, een beperkte milieutoets of voor afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning. In de nieuwe regeling wordt meer rekening gehouden met omliggende veehouderijen omdat er in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van zwevende deeltjes verplicht is. Er moeten bij het beoordelen van een vergunningaanvraag extra gegevens worden ingevoerd om te oordelen of aan de grenswaarden voor fijnstof wordt voldaan. Voor veehouderijen geldt dat ze mogelijk tegen beperkingen aanlopen wat betreft de oprichting of uitbreiding van het bedrijf door de emissie van fijnstof. ‘Voor omwonenden heeft de wijziging tot gevolg dat zij beter beschermd worden tegen de gevolgen van de emissie van fijnstof vanuit veehouderijen.

2.2.7 Personeel

Een knelpunt waar we de laatste jaren mee te maken hebben, is de toename van aanvragen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege de structurele toename van aanvragen in de laatste jaren hebben we meer budget opgenomen om personeel aan te nemen voor vergunningverlening. Dit wordt gedekt uit de legesinkomsten. Aangezien het moeilijk is om aan geschikt personeel te komen, zetten we de komende jaren in op het werven van jonge mensen, die we zelf willen opleiden.  

2.2.8 Onderzoek kwaliteit

In 2018 heeft  het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van het proces van vergunningverlening plaatsgevonden. Met de conclusies en verbeterpunten gaan we in 2019 aan de slag. In 2019 vindt dan opnieuw een onderzoek plaats om te meten of er verbeteringen zijn waargenomen door de aanvragers om vergunning.

2.2.9 Themagewijs controleren

In het kader van handhaving zijn we van plan om meer themagewijs controles uit te voeren. Op deze wijze blijven alle thema’s onder de aandacht en kunnen we op actuele thema’s in spelen. 

Wat mag het kosten?