2.5 Integrale handhaving

Wat willen we bereiken? Handhaving van regelgeving waar de gemeente verantwoordelijkheid voor draagt, op basis van de door de raad vastgestelde Nota integrale handhaving en de prioriteiten uit het jaarlijkse uitvoerings-programma VTH-taken (vergunningverlening, toezicht-, en handhavingstaken) 

Visie Integrale handhaving

Als wettelijke regels of vergunningvoorschriften niet worden nageleefd bieden de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheden om sanctionerend op te treden met een last onder bestuursdwang en/of het opleggen van een last onder dwangsom. Het optreden is er altijd op gericht de illegale situatie ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. Basis hiervoor is de Nota integrale handhaving. 

Jaarlijks worden in het Uitvoeringsprogramma VTH-taken de prioriteiten bepaald en vindt verantwoording aan de raad plaats.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/25-integrale-handhaving.html