2.5.3 Private kwaliteitsborging bouwtoezicht

In de toekomst zullen bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden; private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit.

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel vanaf 2017 stapsgewijs ingaan. Begonnen wordt met eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. Later volgt uitbreiding van het systeem naar andere, meer complexe bouwwerken. In een overgangsperiode van minimaal drie jaar mag een bouwpartij kiezen voor private kwaliteitsborging of het huidige toezicht door de gemeente.

In het gemeentelijk Bouwbeleidsplan is voor eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw besloten geen capaciteit in te zetten voor de Bouwbesluit toets en toezicht, zodat er voor 2017 geen effecten te verwachten zijn. Mogelijke effecten van private kwaliteitsborging voor de volgende fasen zullen op termijn in beeld worden gebracht.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/25-integrale-handhaving/253-private-kwaliteitsborging-bouwtoezicht.html