3.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken? We willen initiatieven vanuit de bevolking initiƫren, aanjagen en faciliteren. Daarbij geldt dat de kwaliteit van de kernen richtinggevend is voor ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente is een gesprekspartner bij het vormen van een goed plan en draagt mogelijkheden aan die een bijdrage leveren aan het plan en de omgeving. Gestreefd wordt naar het beperken van het aantal regels en bestemmingsplannen. Juist door maatwerk te leveren en een goede planvoorbereiding kunnen procedures verkort en kosten verlaagd worden. We bekijken de mogelijkheden om de verkoop van bouwkavels te stimuleren.

Visie Ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Hof van Twente is een overwegend landelijke gemeente met vitale kernen. Binnen de kernen en buurtschappen is sprake van een concentratie van wonen en werken. De gemeente speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en het beleid van andere overheden. Samen met initiatiefnemers worden plannen gemaakt die een bijdrage leveren aan sociale en economische vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit. Inidividuele keuzevrijheid en verruiming van de mogelijkheden voor wonen en werken zijn uitgangspunt. Ten aanzien van het grondbeleid geldt dat de gemeente actief meedenkt met ontwikkelingen in de markt en deze waar nodig faciliteert. Daar waar maatschappelijke vraagstukken een andere rol van de gemeente verlangen, wordt bekeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn.

In 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Vooruitlopend daarop stelt de gemeente een omgevingsvisie op. In deze visie staan ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor de kernen en het buitengebied. De Omgevingswet biedt volop kansen om processen te versnellen en de kwaliteit van initiatieven te verhogen.

Ga naar

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/31-ruimtelijke-ontwikkeling.html