3.2 Plattelandsontwikkeling

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan een programma om te komen tot een sociaal en economisch sterk platteland, aansluitend bij de nieuwe werkelijkheid van demografische veranderingen. Voorbereidingen treffen om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij programma’s van EU, Rijk en provincie. Een kwalitatief goed planologisch regime voor het buitengebied nastreven, waarin haar multifunctionaliteit zich kan ontwikkelen.

Visie plattelandsontwikkeling

Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de landbouwsector heeft de gemeente de afgelopen jaren samen met particulieren, de provincie en Europa veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het platteland. Activiteiten zijn gericht op een leefbaar en economisch sterk landelijk gebied, met een goede schikking tussen de uiteenlopende functies als landbouw, diverse economische sectoren, natuur, water, wonen en recreëren. Door de verruiming van de planologische mogelijkheden en met inachtneming van de voorwaarde van ruimtelijke kwaliteit, ontstaat meer dynamiek in het buitengebied en kan deze zich met verschillende functies ontwikkelen. 

De gemeente neemt actief deel aan het uitvoeringsprogramma de Groene Metropool. De gemeenteraad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd. Landschap heeft grote intrinsieke waarde, de gemeente participeert altijd in Groene Diensten, indien deze worden aangeboden door de provincie. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/32-plattelandsontwikkeling.html