3.3 Wonen

Wat willen we bereiken? Met behulp van de Woonagenda Hof van Twente, het woningbouwprogramma en afspraken met belangrijke stakeholders zorgen voor een adequaat beleid op het gebied van wonen, zodat op basis hiervan voldoende en kwalitatief goede woningen worden gerealiseerd voor alle doelgroepen. 

Visie wonen

In de gemeente Hof van Twente is sprake van een gedegen balans tussen wonen-werken-zorgen. Gelet op de verwachte samenstelling van de bevolking zal de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. Samen met marktpartijen wordt bekeken welke vormen van ontwikkeling worden ingezet (sloop, herstructurering, transformatie en nieuwbouw). Met de woningbouwcorporaties en de provincie Overijssel worden periodiek prestatie-afspraken gemaakt die bijdragen aan een goede woningmarkt. Op passende wijze wordt invulling gegeven aan bijzondere doelgroepen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/33-wonen.html