3.5.6 Faciliteren investeringen duurzaamheid

In de Kadernota hebben wij geconcludeerd dat gemeentelijke betrokkenheid bij de financiering van investeringen duurzaamheid noodzakelijk is om de ambitieuze doelstelling te realiseren om in 2035 energieneutraal te zijn. Anders dan we in de Kadernota aankondigden, denken wij hierbij niet meer aan een Investeringsfonds duurzaamheid. Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen we optimaler financieel faciliteren vanuit een benadering waarbij we onderscheid maken in 3 soorten investeringen:

A. Financieel rendabele investeringen door postcoderooscoöperaties

Als college hebben wij ingestemd met het voorbereiden van een pilot om te onderzoeken wat een grotendeels met gemeentelijke garanties te financieren postcoderooscoöperatie kan bijdragen aan het bereiken van onze lokale duurzame energiedoelstellingen. Als er daadwerkelijk een aanvraag van een lokale coöperatie van burgers komt voor garantstelling van een lening ter financiering van investeringen in productie van roene stroom, dan bekijken we die vanuit een positieve grondhouding en betrekken we de gemeenteraad hierbij. 

B. Financieel rendabele investeringen in groene energie door gemeente zelf

Het gaat hier om investeringen waarvan de baten in de vorm van besparing op de energierekening en eventuele ontvangst van (SDE-)subsidies hoger zijn dan de kapitaallasten en eventuele exploitatiekosten van de installatie. 

C. Financieel onrendabele investeringen 

Als de uitgaven vallen onder het Programma duurzaamheid brengen we deze ten laste van de Reserve duurzaamheid. De uitgaven van dit programma zijn op dit moment tot en met 2018 gedekt (€ 575.250). Het staat ons voor ogen deze uitgaven structureel te dekken door eventuele te ontvangen provisies bij garantstellingen en/of voordelen in de exploitatiekosten (zoals genoemd bij onderdelen B. en C.)

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/35-duurzaamheid/356-faciliteren-investeringen-duurzaamheid.html