4.2 Bodem- en asbestbeleid

Wat willen we bereiken? Een samenhangende aanpak van bodemverontreinigingen en het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. Een duurzaam beheer van de bodem en ondergrond. Een asbestarme gemeente mede met het oog op het komende asbestdakenverbod in 2024.

Visie Bodem en asbest

De aanpak van bodemverontreiniging staat hoog op de agenda. De Wet bodembescherming wordt gewijzigd en in 2019 opgenomen in de Omgevingswet. De wijzigingen houden onder meer in een verschuiving van ’saneren’ naar ‘beheren’ en een overheid die terugtreedt als het gaat om bodemsaneringen. Van de markt wordt een grotere inspanning gevraagd door initiatief te nemen en bij te dragen in de kosten. Dit met uitzondering van bodemverontreinigingen met grote risico’s voor de volksgezondheid. Vanaf 2024 is het verboden om asbestdaken voorhanden te hebben. Dit vraagt om een planmatige aanpak van het asbestvraagstuk.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid.html