4.2.3 Bodem- en asbestbeleid

In regionaal verband wordt de samenwerking op het gebied van bodembeleid geïntensiveerd. Dit betreft beleid voor grondverzet, bouwen, ruimtelijke ontwikkelingen en bodeminformatie. Daarnaast is Hof van Twente namens de Regio Twente kartrekker van het lobbydossier asbest.

In 2016 is gestart met de verkenning wat de opname van de Wet bodembescherming in de Omgevingswet voor gemeenten gaat betekenen. Dit zal gepaard gaan met extra taken voor gemeenten wanneer de Omgevingswet in werking treedt. In 2017 wordt dit gezamenlijk met de Provincie Overijssel verder uitgewerkt.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid/423-bodem-en-asbestbeleid.html