4.3 Wegen, mobiliteit en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken? Een sobere, verkeersveilige instandhouding van het gemeentelijke wegennet, gemeentelijke havens en vaarwegen met zorg voor bereikbaarheid, milieukwaliteit, leefkwaliteit en duurzaamheid.

Visie Wegen, mobiliteit en verkeersveiligheid

Uitgangspunt van het gemeentelijk wegenbeheer is het op een sobere, maar verkeersveilige wijze zorg dragen voor het in stand houden en uitbreiden van het gemeentelijk wegennet door functiegericht wegbeheer, afwaardering en revitalisatie. Het wegenbeleid- en beheerplan geven hiervoor richting.

Daarnaast zijn ook de verkeersvisie Goor, de structuurvisies en het Gemeentelijke Mobiliteitsplan richtinggevend voor de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. 

Het beleidsplan openbare verlichting geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Speerpunten in dit beleid zijn o.a. het verminderen van de hoeveelheid licht en het besparen van energie (planmatige vervanging door energiezuinige systemen zoals LED). 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid.html