4.5.4 Samenwerking

Het bestaande samenwerkingsverband Twents waternet wordt voortgezet. Met de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen worden afspraken gemaakt over het gezamenlijk beheer in de waterketen. Ook wordt deelgenomen aan bijeenkomsten binnen het stroomgebied Rijn-Oost in het kader van de brede wateropgave op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, overstromingsrisico en klimaatadaptatie.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/45-riolering-en-water/454-samenwerking.html