5.3 Cultuur

Wat willen we bereiken? Een kleinschalig kerngericht cultuurbeleid, dat aansluit bij de wensen en de behoeften uit de kern. Voor de grotere culturele voorzieningen wordt aangesloten bij bovenlokale en/of regionale voorzieningen. Culturele organisaties leveren een bijdrage aan cultuureducatie en het stimuleren van cultuurparticipatie onder de mensen.

Visie Cultuur

Cultuur verbindt en levert een bijdrage aan het in staat stellen van burgers hun leven lang deel te nemen aan de samenleving. Inwoners krijgen kansen om in overeenstemming met eigen aanleg, interesse en mogelijkheden te participeren in de samenleving. 

Door ook in te zetten op breedtecultuur: toegankelijke voorzieningen, betaalbaar cultuuronderwijs en breed gedragen festivals wordt cultuur dichter bij de mensen gebracht. Doelstelling is dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met cultuur en kunst èn actief deelnemen aan culturele activiteiten.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/53-cultuur.html