5.5 Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken? Jongeren een leef- en leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen bieden, zodat ze veilig en gezond kunnen doorgroeien naar volwassenheid. 

Visie Jeugd en Onderwijs

Preventie staat centraal in het jeugdbeleid van Hof van Twente. Een goed aanbod aan voorzieningen draagt in positieve zin bij aan het welzijn van de jeugd. 

In de zorg voor de jeugd zetten we in op het versterken van de eigen kracht en leggen we nadruk op preventie en vroegsignalering. Ondersteuning die geboden wordt organiseren we zo dichtbij mogelijk en integraal (één gezin, één plan). We bieden de ondersteuning zo intensief en zo lang als nodig en bieden het vraaggericht. 

Nieuwe onderwijsvormen moeten op een verantwoorde wijze toegepast kunnen worden in daarop aangepaste gebouwen. Zowel de Scholenvisie Hof van Twente 2022/2032 als de aanpak om de vorming van integrale kindcentra (IKC’s) te stimuleren en te faciliteren vormen hiervoor uitgangspunt.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/55-jeugd-en-onderwijs.html