5.6.1 Participatiewet

Mede als gevolg van de crisis is het aantal bijstandsuitkeringen in Hof van Twente toegenomen. Van de inwoners boven de 18 jaar heeft in Hof van Twente minder dan 2% een bijstandsuitkering (landelijk bijna 4%). Het doel is om het aantal te stabiliseren en waar mogelijk naar beneden bij te stellen. Dit doen we door samen te werken met lokale ondernemers en via het Werkplein.

Inzet van effectieve re-integratie draagt bij aan een verhoging  van de arbeidsparticipatie.

Inzicht in ons bestand uitkeringsgerechtigden en hun afstand tot de arbeidsmarkt is noodzakelijk. Op basis van de bestandsanalyse uitgevoerd in 2016, wordt per cliënt een plan van aanpak gemaakt. Per cliënt wordt in beeld gebracht of betaald werk mogelijk is en op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Voor sommigen geldt dat vrijwilligerswerk het maximaal haalbare is. 

Zo kan ook goed in beeld worden gebracht of het bestaande instrumentarium aan re-integratie- voorzieningen voldoende is of dat aanvullende voorzieningen moeten worden ingezet. Denk aan voorzieningen voor specifieke doelgroepen als statushouders of oudere bijstandsgerechtigden. Bij het ontwikkelen van nieuwe re-integratie- voorzieningen wordt uitdrukkelijk gekeken  op welke wijze lokale bedrijven en organisaties kunnen worden betrokken. Overigens ligt het aantal re-integratie- voorzieningen in onze gemeente iets boven het landelijk gemiddelde van 2,5%. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-5-sociaal-domein/56-re-integratie/561-participatiewet.html